Viktigaste beslutet i Knivsta någonsin

BREV TILL FULLMÄKTIGE  27/11 2017 SAMT INSÄNDARE I UNT OCH KNIVSTABYGDEN 13/12 2017

Stellan Bergman & Kerstin Hansson, Alsike

På det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet den 13/12 2017 är den viktigaste frågan det avtal med staten som innebär att Knivsta kommun förbinder sig att bygga 15.000 bostäder på bestämda områden inom 40 år.

Vi medborgare har aldrig fått möjlighet att yttra oss över avtalsförlaget. Därför skriver vi detta brev till er alla i kommunfullmäktige.

Beslutet om detta avtal är förmodligen det viktigaste beslutet någonsin i Knivsta kommun. Varför? Jo, det får genomgripande och långvariga effekter på samhällsbyggnaden, demokratin och ekonomin.

Vart är vi på väg?

Om samhällsutvecklingen

I dennya översiktsplanen används det omhuldade småstadsbegreppet flitigt, t.ex. ”ska småstadskaraktären … behållas och förstärkas”.

Avtalet med staten innebär ett bindande åtagande att bygga 15.000 bostäder i Nydal och Alsike med en befolkningstäthet på 80-500 invånare/hektar. Som jämförelse kan nämnas att Rinkeby har en befolkningstäthet på 126 invånare/hektar. Hur går detta ihop med att Knivsta ska behålla och förstärka sin småstadskaraktär?

Om demokratin

Om Knivsta kommun ingår detta avtal med staten är det är svårt att se det på något annat sätt än att man i praktiken frånsäger sig en stor del av det kommunala självstyret ända tills åtagandet att bygga 15.000 bostäder är genomfört.

Att som politiskt parti ha en avvikande uppfattning om samhällsbyggnad, som t.ex. att Knivsta skulle utvecklas som en trädgårdsstad, är meningslöst eftersom det inte ens med egen majoritet går att ändra inriktningen av kommunens utveckling. Sannolikt medför det stora utbyggnadsprojektet också att handlingsutrymmet på andra politikområden blir starkt begränsat under lång tid framöver.

Kommunen skriver visserligen i sitt PM, bilaga till avtalsförslaget:  ”Vi föreslår att det fram till år 2057 ska skapas möjlighet för etablerande av 15.000 nya bostäder inom dessa två områden.” (vår understrykning)

Det låter ju inte så betungande men avtalstexten säger något annat: ”Kommunens åtagande är att utbyggnaden av bostäder i större samlade exploateringar genomförs i de utpekade områdena.” (vår understrykning)

Vidare sägs att avtalet löper utan tidsbegränsning, tills åtaganden enligt avtalet fullgjorts” och att det inte går att ensidigt säga upp eller frånträda avtalet. Dessutom sägs att vid skillnader mellan avtalstexten och kommunens PM gäller avtalet. När avtalet väl är påskrivet har kommunen inte mycket manöverutrymme kvar!

Om ekonomin

Det är omöjligt att veta vad den här utbyggnaden kommer att kosta Knivstas skattebetalare. Kommunen skriver i sitt PM att: ”En förutsättning för denna bostadsexpansion är att staten bidrar med resurser som hjälper oss med till exempel planering, upphandlingar, finansiering, utredningar m.m.” (vår understrykning)

I statens avtalsförslag står det däremot: ”Kommunen åtar sig att själv eller genom annan markägare eller exploatör och på egen bekostnad (i förhållande till andra parter) uppföra 15.000 bostäder i områdena Alsike och Nydal till och med 2057.” (Vår understrykning. Med parter avses här staten och regionen.)

Förväntar sig verkligen Knivsta kommun att staten ska vara med och betala utbyggnaden trots att avtalet tydligt säger motsatsen?

Alsike 2017-11-27 

Stellan Bergman & Kerstin Hansson

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.