Följande är ett yttrande till kommunen om detaljplaneförslag centrala Ängby 1:1. 

2018-04-10. Terry Judkins.

Knivstas reningsverk. Kapaciteten nådd.

Knivsta kommuns vatten och avlopp (VA) finns i Knivsta och Alsike tätort samt industriområdet AR. Renat avloppsvatten släpps i Knivstaån, som via Lövstaån mynnar ut i Garnsviken i Mälaren.  Dricksvatten hämtas från Görvälnverket i Järfälla.

Enligt VA-plan för Knivsta kommun 2017-03-20 s. 13 har Knivstas reningsverk kapacitet för 13 000 personer.

2016 bodde enligt kommunens uppgifter 17 323 personer i kommunen, därav 12 256 i Knivsta och Alsike tätort.  Under 2017 har kommunens befolkning enligt SCB ökat med 4,2%, så antalet boende anslutna till reningsverket i nuläget bör vara ca 12 770 personer, AR ej inkluderat.

Inflyttning har påbörjats i 200 lägenheter på Östra Gärdet, del av Ängby 1:1, gränsande till norra sidan av det aktuella detaljplaneförslaget.  SCB beräknar 1,8 personer per bostadsrätt i flerbostadshus så när bygget är klart blir 13 130 anslutna till kommunalt VA.

Detaljplaneförslaget för centrala Ängby, Ängby 1:1 innebär byggandet av 650 – 700 bostäder i flerbostadshus vilket innebär att ca 14 300 personer ansluts till reningsverket vars kapacitet är 13 000 personer.

Detaljplan finns för byggandet av 74 bostadsrätter på Sågenområdet i centrala Knivsta.  Dessutom pågår planarbete för ytterligare 60 småhus och 140 lägenheter som ska anslutas till kommunalt VA.  2017-12-03 godkände kommunfullmäktige avtal med staten om byggande av 9 000 bostäder i centrala Knivsta och 6 000 i Alsike på 39 år.

Vid granskning av Detaljplaneförslaget centrala Ängby, Ängby 1:1, s. 35 står under Teknisk försörjning, Vatten och avlopp:  “Nya förbindelsepunkter för drick- och spillvatten och anslutningspunkter för spillvatten till det kommunala ledningsnätet kommer gå till Knivsta reningsverk.  Inom några år kommer det troligtvis gå till Käppala reningsverk.”

2017 skickade kommunfullmäktige med Roslagsvattens “Förstudie Knivstas framtida avloppshantering” som underlag en intresseanmälan om anslutning till Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö.  Planen är att en tunnel grävs till avloppsnätverket i Märsta och Knivstas avlopp skickas till Lidingö för rening och utsläpp i Östersjön.  

2009 lämnade Vaxholms och Österåkers kommun intresseanmälan om ev. anslutning till Käppalaförbundet.  Processen är numera uppdelat i tre faser med separata beslutspunkter och separata avtal mellan parterna inför varje fas.  Investering kan således stoppas när som helst inför varje fas.  Beslut om avtal på fas två, som beräknas pågå ett år, har ännu inte tagits. Om avtal på fas tre ingås sker då själva genomförandet, som beräknas ta 4 år.  Således beräknas processen från intresseanmälan till anslutning ta 14 år, utan garanti förrän fas tre godkänns.  Se kappala.se, anslutning av Vaxholm och Österåker samt utökad låneram, Anslutning av Vaxholm och Österåker – underlag för beslut.

Lövstaåns ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår ej god.  Garnsvikens ekologiska status är otillfredsställande och kemisk status uppnår ej god.  Miljökvalitetsnormerna är god ekologisk status.  Att överskrida reningsverkets kapacitet under ca 13 år i väntan på ev. anslutning till Käppala ökar föroreningar och strider mot Miljöbalken 5 Kap. 3 §:  Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs.

Att öka belastningen på reningsverket försämrar vattnet i Knivstaån, Lövstaån och Garnsviken i Mälaren.  Då det är en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras enligt MB 6 kap. 3§.  Kommunen har gjort en behovsbedömning av Miljökonsekvensbedömning utan att beröra avloppsproblemet och felaktigt, inte uppmärksammat påverkan på naturvärden.

Den kraftiga utbyggnaden i Stockholm-Uppsala regionen sker i närheten av Mälaren och Östersjön, två utsatta vattendrag.  Då människan under flera decennier har förbrukat mer av jordens resurser och förorenat mer vatten, mark och luft än planeten tål måste vi rikta in oss på naturens behov så att tillväxten gagnar oss och tillvaron.

I Roslagsvattens förstudie om avloppshantering står som alternativ till Käppala en kapacitetsökning av det befintliga reningsverket till 20 000 personer. 

Det vore klokt att undvika en kraftigare bebyggelse än vad våra vattendrag medger.

Terry Judkins OBSKnivsta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.

Leave a comment