Stellan Bergman kommenterar Erik Weimans inlägg på Facebook ang. 4-spårs avtalet

Erik Weiman skriver i ett inlägg på Facebook 3 :e sep 2018 att han vill tillföra en del ’sakupplysningar’ när det gäller tätheten i den bostadsbebyggelse som följer av det s.k. fyrspårsavtalet. För att skapa ett intryck av vederhäftighet använder han begrepp som säkert är okända för de flesta och svänger sig friskt med diverse siffror.
När man tittar närmare på hans inlägg visar det sig att hans påståenden baseras på felaktigheter i sak och felaktiga beräkningar!

Erik Weiman skriver:

”Det sägs att 400 invånare per hektar (100×100 meter) skulle vara extremt tät bebyggelse. Ett bostadsområde med expolateringstalet 1,0 är inte är särskilt högt för flerbostadshus. Om man har en så kallad täckningsgrad på 50 procent (jag utvecklar dessa faktorer på slutet) blir det 125 kvadrat…meter för varje invånare att bo på. Då är man knappast trångbodd.”

Erik Weiman skriver att varje invånare får 125 kvadratmeter, utan att förklara hur han har kommit fram till denna siffra. Vi får väl utgå från att han i sitt räkneexempel tänker sig att bostadsområdet ovan är på just en hektar. På en hektar med exploateringstal 1.0 och täckningsgrad (enligt Erik Weimans definition) 50% får vi 5000 m² bostadsyta.

Om varje invånare ska kunna disponera 125 m² så ryms det 40 invånare per hektar. Om man i stället utgår från att det ska bo just 400 invånare per hektar så förfogar varje invånare över 12.5 m² bostadsyta vilket är något mindre än en modern Friggebod!

Erik Weiman skriver vidare:

”Man kan jämföra med Ulleråker i Uppsala. Om man bygger enligt planen där, så är det 70 hektar för 7000 personer – 100 per hektar. Det är mycket mindre än 400 personer per hektar, men då ingår både småhus, mycket yta för trafik och servicebyggnader och stora ytor park och naturområden. Just där flerbostadshusen står blir tätheten förstås mycket högre.”

Nej, man kan inte jämföra så som Erik Weiman gör. Knivsta beskriver tätheten som befolkningstäthet i antal personer per hektar på kvartersnivå. Uppsala beskriver tätheten som antal bostäder per hektar på ”storkvartersnivå” eller stadsdelsnivå.

Erik Weiman har blandat ihop personer och bostäder. Han anger felaktigt att man ska bygga för 7000 personer i Ulleråker. Planprogrammet för Ulleråker (2016-04-07) liksom den fördjupade översiktsplanen för södra staden (2018-04-23) anger 7000 nya bostäder – inte 7000 personer!

I andra inlägg på Facebook angriper Erik Weiman OBSKnivsta och frågar:

”varför ni publicerar helt andra kartor än de som finns i översiktsplanen ..?”
och
”varför ni publicerar inkorrekta kartor ..?”

Vi har publicerat kommunens egna kartor från avtalsbilagan ”Promemoria om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun”. Vi har sedan bearbetat dessa för att nå ökad tydlighet och publicerat även dessa bearbetningar. Vi har också använt Trafikverkets karta över alternativa spårdragningar tillsammans med kommunens kartor. Jag vet inte om det är dessa kartor Erik Weiman påstår är inkorrekta.

Svaret på frågan varför vi inte har använt kartor från översiktsplanen är enkelt, det finns nämligen inga kartor där som är relevanta för den utbyggnad som ingår i det s.k. fyrspårsavtalet.

2018-09-05

OBSKnivsta / Stellan Bergman