Stadgar

Stadgar för OBSKnivsta

Inledning. Föreningens namn är OBSKnivsta, med säte i Knivsta kommun, Sverige.

§1 Ändamål.
Föreningen skall vara ett partipolitiskt obundet nätverk för kritisk granskning av Knivsta kommun.
§2 Medlemskap.
Provisoriskt medlemskap erhålles genom intresseanmälan. Ordinarie medlemskap med rösträtt erhålles när föreningen så beslutat, med erläggande av den avgift som då bestämmes.
§3 Konstituerande medlemsmöte äger rum på kallelse av Startgruppen (se nedan §10).
§4 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1.    Årsmötet öppnas

2.    Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet

3.    Fråga om mötet behörigen utlysts

4.    Fastställande av föredragningslista

5.    Styrelsens verksamhetsberättelse

6.    Kassarapport och revisionsberättelse

7.    Fråga om ansvarsfrihet

8.    Fastställande av antal ordinarie ledamöter i styrelsen

9.    Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter i styrelsen

10. Val av revisorer

11. Val av valberedning

12. Övriga eventuellt förekommande val

13. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla

14. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla

15. Årsmötet avslutas.

§5 Medlemsmöte.
Utöver årsmöte hålls medlemsmöte på kallelse av Startgruppen/styrelsen. Tid och plats skall meddelas samtliga medlemmar senast en vecka före mötet.
§6 Styrelsen.
Föreningens verksamhet leds av Startgruppen såsom styrelse intill dess medlemsmöte beslutat anta stadgar och genomföra konstituerande möte. Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med föreliggande förslag till stadgar samt vad medlemsmöte därefter beslutar.
Styrelsen består av föreningens ordförande och de övriga ledamöter som föreningsmötet utsett.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när två ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande styrelsemedlemmar är mer än hälften av antalet ordinarie ledamöter.
Räkenskaper och revision.
Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och överlämnas tillsammans med protokoll till revisorerna senast två veckor före årsmötet.Revisionsberättelse lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.
§8 Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut med absolut majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, eller med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de röstande vid ett årsmöte.
§9 Avveckling.
Beslut om föreningens avveckling fattas med stöd av två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte.
§10 Startgruppen.
Startgruppen består av följande namngivna personer: Terry Carlbom, Alf Dickmark, …  …
Startgruppen har i uppgift att lansera föreningen OBSKnivsta i kommunen, att formulera ändamålsparagraf och övrigt som hör till ett konstituerande material som kan locka intresserade till sig, att registrera intressenter för medlemskap, och när lämpligt tillfälle ges kalla till konstituerande möte för föreningen OBSKnivsta.