Programförklaring

Nätverket OBSKnivsta är ett partipolitiskt obundet nätverk. Dess ideal är ett öppet medborgarsamhälle. Nätverket OBS Knivsta hävdar värdet av lag, dialog, öppenhet, fakta, ansvar, god etik och sunt förnuft vid utövning av kommunala uppdrag.

Sveriges kommuner styrs av författning, förvaltningslag, kommunallag och andra regelverk. På dessa vilar det kommunala demokratiska självstyret. I Knivsta upplever många ett kommunstyre med ett växande förakt för korrekt ärende­hantering, med ökad rättsosäkerhet som följd.

Om man inte följer regelverket från beredning till beslut kommer en principiell legitimitet, den som gör att en minoritet under mandatperioden accepterar och respekterar majoritetsbeslut, att svikta. Den demokratiska legitimiteten, medborgarnas förtroende för sina förtroendevalda, kommer också att svikta.

Legitimitet kan undergrävas av flera omständigheter. Ett är att kommunstyret försöker ’runda’ föreskrifter om beredning och beslut för att främja sin egen politiska linje. Argument är att det är billigare, är bråttom, inte hinner vänta, eller ’effektivitet’. Som när man inför dubbelkommando, där t.ex. det beslutande KS-presidiet sätter sig själva i beredande nämnders presidier.

På liknande sätt kan delegation verka okontroversiellt. I praktiken kommer ofta förekommande eller långtgående delegation att leda till att det blir kommunalråd som definierar såväl problem som lösningar, eftersom dessa styr förvaltningschefen.  Förvaltningsberedningens professionalitet ersätts av resultatstyrda beställningsuppdrag. Anmälnings­skyldighet efter delegation tenderar dessutom att försummas, glömmas eller senareläggas.

Brister i korrekt protokollförda beslut, sammanhållen diarieföring eller arkivhållning leder till att medborgarnas rätt till insyn, garanterad av offentlighets­principen, begränsas och försvåras. Gränsen mellan det otillräckliga och det avsiktliga suddas ut.

När öppenhet och transparens försvinner, och även den politiska oppositionen blir offer för kommunalrådens informationsövertag, är risken för pampvälde påtaglig. Då måste det finnas ytterligare ett värn för medborgaren i form av ett nätverk för att hjälpas åt för att frilägga fakta, synliggöra övertramp, eller för att överklaga eller påkalla granskning av revisorer, JO, JK eller rättsväsendet.

Nätverket OBSKnivsta är ett forum för frisinne och för alla medborgare som hävdar att dialog, öppenhet och transparens är de goda vapnen när auktoritära  maktstrategier ska motverkas. För Knivstas framtid inriktar sig OBSKnivsta på grund­läggande värderingar som bygger på etik, moral, och fördjupad medborgar­dialog, och på en ärendehantering som alltigenom vilar på dem demokratiska rättsstatens grund.

Hör av dig ifall du tycker detsamma!

Terry Carlbom