Det är självklart att vi inte ska bygga mer än avloppsreningen klarar av – Eller?

2018-09-06. Terry Judkins.

Reningsverket i Knivsta. Kapacitet nästa nådd.

Politikerna med Klas Bergström i spetsen undviker fakta om det befintliga reningsverkets kapacitet som rimligen borde ha redovisats på ett tidigt stadium. Var går gränsen angiven i antal innevånare?

Här har man hittills ”duckat” under mandatperioden, på KS senaste möte kom frågan upp och exploateringschefen uttryckte då ”Det måste ordna sig”. Men frågan kvarstår ”När och hur”?

Roslagsvatten AB biträder Knivsta, Österåker och Vaxholm kommuner i syfte att anslutas till Käppalaförbundet. Mikael Algvere, VD i Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB skrev i Knivstas framtida avloppshantering – utkast tjänsteutlåtande Dokument ID 20161006-20030 s. 2:

”Huruvida Knivsta kommun får bli medlem i Käppalaförbundet avgörs av de befintliga medlemskommunerna i Käppalaförbundet och Knivsta saknar därmed rådighet över vissa av de beslut som behöver tas.  Knivstavatten behöver därför parallellt arbeta med att förbereda en utbyggnad av befintligt verk i det fall en anslutning till Käppala inte skulle bli verklighet, vilket sker genom att söka nödvändiga tillstånd för en utökad avloppsvattenrening.

En anslutning till Käppala innebär en avsevärd tidshorisont från det att kommunens initiala beslut tas till dess att en färdig anslutning står klar, då processen innebär flera steg, såväl tekniska som administrativa och politiska.

För att inte riskera en situation där bristen på reningskapacitet är den bromsande klossen i Knivstas samhällsutveckling är det av vikt att frågan inte skjuts på framtiden utan att nödvändiga beslut tas inom en snar framtid.”

I VA-plan för Knivsta kommun SUN 2017-03-20 s. 28 står att ”reningsverkets tillstånd för utsläpp sannolikt kommer att överskridas inom några år.  Detta kan eventuellt begränsa bebyggelseutvecklingen fram tills en ny lösning för Knivstas avloppshantering finns på plats.”

Då inga konkreta uppgifter fanns i VA-planen om hur kommunen ska uppnå vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer för Lövstaån, Valloxen och Garnsviken mejlade OBSKnivstas Terry Judkins Pernilla Dufström, tf Bygg- och miljöchef och tf Samhällsbyggnadschef.  Hennes svar var att man hoppas få svar från Käppalaförbundet under hösten.  Blir svaret nej kommer nuvarande reningsverk att byggas ut.

Klas Bergström antyder att Knivstas Käppalaprocess går snabbare än Österåkers och Vaxholms.

Vaxholm & Österåker lämnade in sin ansökan 2009, inget besked om att de får ansluta föreligger idag.

Vid positivt besked ska sjöleder dras från Österåkers- och Vaxholms reningsverk till Svinninge där tunnel ska grävas 15 km till Karby i Täby.  Hur länge tar det och om det kan göras parallellt med grävning av tunneln är oklart? Om Käppala beslutar om anslutning tar tillståndsprövning, projektering och upphandling med entreprenörer några år.  Därefter räknas själva genomförandet ta 5-6 år.

Österåker och Vaxholm har väntat nio år för att hamna i låsta positioner då det plötsligt ställs krav på att betala 50% mer.  Det ger det anledning att ”ta sig en funderare” och kanske ”dra öronen åt sig”?

Vid Käppalaförbundets styrelsemöte 2018-06-14, Diarienr KF2018-136 står:

”I dagsläget diskuteras en princip som går ut på att den anslutande kommunen står för samtliga investeringar fram till en anslutningspunkt på Käppalaförbundets nuvarande tunnelsystem.  Själva anslutningsavgiften beräknas sedan som den merkostnad förbundet belastas för i framtiden avseende tidigareläggning av kapacitetshöjande investeringar som den ökade belastningen medför.”

Mitt intryck är att medlemskommunerna i Käppalaförbundet är tveksamma till ökade kostnader nu och i framtiden som nya medlemmar kan innebära då kapacitetsökningar och upprustningar tidigareläggs.

Jag tror att Klas Bergströms önskan att bygga bostäder är starkare än att skydda Mälaren och Östersjön från övergödning.  Om VA-infrastrukturen inte hinner rena avloppet får väl Knivstas skattebetalare betala ev. straffsanktioner – Eller?

OBS! Klas Bergström är styrelseledamot i Roslagsvatten och bör känna till ovanstående.

Den nya kommunledningens mest högprioriterade frågeställning  efter valet blir att klarlägga det befintliga reningsverkets kapacitet i antalet personer, dvs. gränsen för fortsatt utbyggnad. Därutöver konsekvensbeskrivningar, tekniskt, ekonomiskt och med tidplaner, för utbyggnad av befintligt reningsverk med maxkapacitet och ev. anslutning till Käppala.

Klas bergströms uttalande ”att det kan gå snabbare för Knivsta att ansluta till Käppala” är ett önskemål som saknar solid grund.

OBSKnivsta  Terry Judkins

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.