Kommunstyrelsebeslut efterlevs inte!

Bristande intresse för efterlevnad av KS-beslut

Analys av KS beslut 24 mars 2014 §80

Denna analys är föranledd av kommunstyrelsens beslut 2018-01-29 (KS2018§112), att inte besvara Miljöpartiets fyra frågor angående Mojjen, som bl.a. avser det 4 år gamla ärendet KS2014/80.

Det enda rättsfaktum som finns är kommunstyrelsens beslut 2014-03-24 KS 2014§80, som vunnit laga kraft 2014-04-24. Mojjen AB väntar fortfarande på kallelse och underlag för förhandling om köp.

KS2014/80 (KS2013/753) har rubriken: Markanvisning Gredelby 7:78, Mojjen AB.

Beslut: att uppdra åt förvaltningen att fortsätta förhandla med Mojjen AB om placering av verksamheten.

Historik

2013-07-02

KS2013/753 Knivsta kommuns markanvisningsavtal  med Mojjen.

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) 2010 – 2014 anmälde aldrig markanvisningsavtalet till kommunstyrelsen för ratificering, som Kommunallagen (KL) kap 6 §36 anger: ”En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.”. 

2013-11-19Mojjens vilja att gå till köp aviserades i mejl till Knivsta kommuns exploateringsansvarige.
2013-12-20Exploateringsansvarig Anders Carlqvist lämnade besked, att han inte hade tid för möte med Staffan Vikström, med bekräftelse av förlängning av MAA på obestämd tid.
2014-02-28Exploateringschefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 28 feb 2014  med förslag om att säga upp markanvisningsavtalet med Mojjen AB avvisades vid KS möte 2014-03-24 i och med beslut 2014/80.
2014-03-24

KS2014/80 (KS2013/753) avser: Markanvisning Gredelby 7:78, Mojjen AB.

Beslut: att uppdra åt förvaltningen att fortsätta förhandla med Mojjen AB om placering av verksamheten.

Lena Franssons tjänsteskrivelse 28 feb 2014 avvisades och KS ratificerade markanvisningsavtalet. Därmed övergick det i en markanvisning för Gredelby 7:78 med uppdrag att ta fram köpehandlingar. Beslutet avser en fredlig förhandling!

2014-04-24 KS2014/80 vinner laga kraft

Kommentarer

 1. Förhandlingarna KS2014/80 har inte redovisats vid något KS möte fram till dags dato.
 2. Inga dokument från förhandlingar med Mojjen står att finna i Knivsta kommuns arkiv.
 3. Återstår för kommunen att följa enhälligt lagakraftvunnet KS-beslut 2014/80 om Gredelby 7:78.
 4. Det finns inget sätt att komma runt ett lagakraftvunnet KS-beslut, det skall verkställas/redovisas!
 5. Ansvarig för att förhandlingarna hittills inte genomförts är kommundirektören och Kommunstyrelsens ordförande (KSO).
 6. Mojjen är ett bra exempel på vad som kan hända när KS inte styr upp tjänstemännen och begär återredovisning vid efterkommande KS möten, för information och accept med protokollfört avslut.
 7. Miljöpartiets 4 frågor i Mojjenärendet som avvisats i KS 2018-01-29, se inlägg på OBSKnivsta.se
 8. KSO har valt att kommentera Miljöpartiets frågor i en sluten (men stor) Knivsta Facebookgrupp med kommentarerna att frågorna redan är besvarade, utan att redovisa var, se wwww.OBSKnivsta.se  där 
 9. När ska kommunen börja förhandla med Mojjen om försäljning av Gredelby 7:78?
  Det ska besvaras av Kommunstyrelsen med beslut på protokollfört sammanträde.

Alf Dickmark
OBSKnivsta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.