Kommunstyrelsen blockerar frågor om Mojjen!

När formell fråga ställdes om kommunens hantering av Mojjen-ärendet så röstade ledamöter för den borgerliga alliansen plus socialdemokraterna NEJ till att frågorna skulle besvaras! Utan motivering.

2018-02-20. Som ärende på kommunstyrelsens (KS) sammanträde 29 jan 2018 hade Rolf Samuelsson (MP) skickat in en skrivelse med bakgrund och 4 frågor (kan läsas i sin helhet här som PDF) att få besvarade rörande hanteringen av ärendena med gatuköket Mojjen. Men ledamöterna för M, C, KD och S beslutade att frågorna INTE skulle besvaras! Ledamöter för KNU och MP röstade för. V och L har inte ordinarie ledamot i styrelsen. V hade röstat för. Frågan är hur L ställer sig?  SD har ingen representant i KS men meddelar att man helt stödjer att svar på frågorna skall ges.  

Följande frågor ställdes:

Kommunstyrelsen i Knivsta. Blockerade svar på frågor om Mojjen
  • Hur kommer KS ledamöter att få information om stämningen, bestridandet och innehållet i domarna?
  • Hur fungerar kostnadsansvaret för rättegångarna?
  • När kommer förhandlingen om placering av Mojjen att inledas? (KS 2014§80, se beslut nedan)
  • Vad har detta ärende kostat skattebetalarna i kommunen?

Att ledamöter kan rösta NEJ till att så relevanta frågor från ledamot ska besvaras måste vara närmast unikt och tyder på stor rädsla och att en hund ligger begraven.  Ledamöter har ansvar för allt som sker i KS namn. Bara det faktum att ledamot tar upp frågorna bekräftar att information, öppenheten och beslutsprocessen inte fungerar i Knivstas kommunstyrelse. Har en majoritet inte rent mjöl i påsen i denna historia? 

Det är på sin plats att analysera frågeställningarna lite närmare:

Fråga 1 – Hur kommer KS ledamöter få information om stämningen, bestridandet och innehållet i domarna? 
Frågan visar att ledamöterna i KS INTE delgivits redovisning att kommunen blivit stämd i tingsrätt – och kunnat behandla frågan. Inte heller tycks KS ledamöter ha vetskap om bestridandet och vem som beslutat om detta. Rättegång och domar har uppenbart inte heller kommit upp på KS  dagordning.  Detta trots att KS enl. lag (se kommunallag 6:6) skall företräda kommunen i domstol, själv eller genom ombud. KS ska alltså vara den instans som beslutar hur domstolsärenden ska handläggas, om man ska ha ett ombud, ställningstaganden osv.
Är ärendet skött utanför KS? Vad har kommundirektören Lena Fransson för roll?

Fråga 2. – Hur fungerar kostnadsansvaret för rättegångarna?
KS ledamöter vet alltså inte vem som ansvarar för advokatinköpen. Finns dokumenterade beslut eller har man rundat KS? Och man nekas nu att få svar på frågan. Dessutom bör frågan inte enbart omfatta ansvar för själva rättegångskostnaderna utan även advokatinköpen åren innan rättegång och dito efter rättegångarna.

Fråga 3 – När kommer förhandlingen om placering av Mojjen att inledas?
KS beslutade 2014-03-24, §80, med rubriken “Markanvisning Gredelby 7:78, Mojjen AB” – att uppdra åt förvaltningen att fortsätta förhandla med Mojjen AB om placering av verksamheten”. Efterforskning visar att dokumentation från förhandlingar saknas i kommunens arkiv. Den är helt enkelt inte genomförd. Vad har kommundirektör Lena Fransson för roll? Finns någon dokumentation som inte är offentliggjord? Se beslut nedan.
OBSKnivsta frågar sig också: När kommer förhandling med Mojjen att inledas?

Fråga 4 – Vad har detta ärende kostat skattebetalarna i kommunen?
Ännu en berättigad fråga. Inte desto mindre märkligt att ledamöter tvingas ställa den. Verkställs Mojjens, av KS initierade, konkurs får skattebetalarna stå för fiolerna. Sannolikt ändå. Redovisning saknas,  ryktet säger runt 1,5 miljoner kr.  Vem eller vilka är ansvariga? Hur kommer notan för skattebetalarna att se ut?

Kommunstyrelsen (KS) har högsta ansvaret för att lagar följs, oklarheter utreds, beslut tas och dokumenteras, att transparens råder. Alla – förtroendevalda, förvaltning och allmänhet (skattebetalarna) – ska kunna se och läsa styrelsens verksamhet och beslut med komplett diarieförd dokumentation. Och man ska kunna förstå den! Det är den politiska och demokratiska ordningen. Ordföranden ska vara en garant för att så sker. Men här ser vi det rakt motsatta!

Nedan är styrelsens beslut om att förvaltningen ska förhandla med Mojjen och KS beslut att blockera svar på frågorna (klicka på bild för att förstora).

Sammanfattning.  KS ordföranden Klas Bergström (m) och en majoritet i KS väljer att lägga locket på. Man beslutar att frågorna inte ska besvaras. Utan motivering.
Tolkningen blir att majoriteten i KS, trots frånvaro av beslut, stått bakom skeendet. Eller är bundna till det som skett och som de nu inte är bekväma med? Sitter de med hela ansvaret? Och därför utnyttjar  möjligheten i det kommunala representativa styret med POLITISK majoritet, bestående av personer eller partier som på olika sätt är ansvariga för missförhållandena, besluta att blockera att information redovisas, besluta att vägra ledamöter och allmänhet information i ett ärende som valsat i svensk media i åratal och skapat dokumenterad badwill för kommunen. Och inte minst humant, slagit den lokala företagarens liv i spillror. Förutom att kommunallagen inte följs gäller mer än någonsin UNTs ledares kommentar 2016-10-01 ”Hisnande dåligt omdöme, Knivsta”. Ledarartikeln kan läsas här.

KS beslut (KS2018/112 §17) är ett exempel på att den kommunala processen har spårat ur. Vi hoppas nu att fler stiger fram och frågar sig hur det ligger till hos kommunstyrelsen.  Vi utgår ifrån att de ledamöter i KS som röstat för att frågorna klarläggs överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Frågorna kan till detta även tas upp på kommunfullmäktige.  Sker inte dessa saker blir detta ett fall som OBSKnivsta tar till JO.
Till detta hör även att den i god tid inlämnade frågehandlingen saknades i dagordningen, den fanns inte med i protokollet samt att diarienummer och ankomstdatum har inte diarieförts.  Hur ska vi då nu och i efterhand kunna spåra underliggande dokument?
Vad säger revisorerna om allt detta?

Skriv gärna vad ni tycker i kommentarsfunktionen nedan.  Vi kommer att följa ärendet och här på OBSKnivsta redovisa vad som händer fortsättningsvis.

Handlingen med frågorna kan läsas här som PDF

Alf Dickmark & Terry Carlbom
info@obsknivsta.se

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.