Klas Bergström kommenterar – i Facebook!

2018-02-26. Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta, Klas Bergström (m), kommenterar nu i en Knivsta Facebookgrupp Miljöpartiets frågor om handläggningen av Mojjen. Men besked saknas!
(se även Kommunstyrelsen blockerar frågor om Mojjen)

Efter OBSKnivstas offentliggörande att den borgerliga alliansen plus socialdemokraterna i kommunstyrelsen (KS) den 29 januari 2018 röstat NEJ – utan motiverande – till att besvara frågor om Mojjen, ställda av miljöpartisten och KS ledamoten Rolf Samuelsson, väljer nu KS ordf. Klas Bergström (m) att i den slutna Facebookgruppen Knivstagruppen med 5.700 medlemmar att kommentera detta. Bl.a. skriver Bergström att “frågorna är redan besvarade” men utan att ge exempel eller länk till något som visar detta. Inte heller ges besked om storlek på eller vem som bär ansvaret för kommunens advokatkostnader – annat än att Mojjen gör det (?) – och att förhandling med Mojjen har inletts OCH slutförts – utan uppgift om när och var det ska ha skett.

Nedan Rolf Samuelssons 4 frågor 29 jan 2018 till KS i rött.  Bergströms Facebookinlägg 25 feb 2018 är i blått.   I svart är OBSKnivstas kommentarer.
Se även OBSKnivstas inslag  “Kommunstyrelsen blockerar frågor om Mojjen och den kompletta frågehandlingen.

Klas Bergström i FB Knivstagruppen: “Det är uppenbart att vi närmar oss valet. Dessvärre är det också en uppenbar risk att valrörelsen blir smutsig med mycket osakliga påhopp och brist på källgranskning. Jag har bestämt mig för att bidra till en så god och saklig ton som möjligt. Därför väljer jag att än en gång bemöta frågor i det ämne som jag har besvarat mest genom åren.
En grupp som kallar sig OBSKnivsta (Där bland annat Terry Carlbom, Alf Dickmark och Staffan Vikström uppenbarligen ingår) sprider påståenden om hur det förhåller sig med svar på vad som bör göras.
Anledningen till att en majoritet i kommunstyrelsen bestående av Alliansen och S beslutade att avslå yrkandet från Rolf Samuelsson (MP) var att frågorna redan besvarats eller ännu inte kan besvaras och att kommunstyrelsen inte ville prioritera resurser till att skriva fram ett svar. Nedan belyser jag de fyra frågorna som ställts vid sammanträdet”.
OBSKnivsta om detta: I protokollet står inget om prioritering av resurser. Inte heller står det om vilka frågorna var.
Vad för stora resurser skulle behövas för att ge ledamöterna denna information? Enl. preliminära beräkningar kan kommunens advokatkostnader komma att vara så mycket som 1,5 miljoner vad gäller Mojjen. Vad är då problemet att lägga två timmar på att ge ledamöterna besked?
Och varför kopplar Klas Bergström ihop OBSKnivstas offentliggörande av detta med – smutsig valkampanj?  Och varför skulle det skulle vara osakliga påhopp och brist på källgranskning att offentliggöra att KS ledamöter blockeras att få svar på relevanta frågor? Och att varken frågorna eller motivering till att INTE svara finns upptaget i protokollet. Frågorna saknades även i dagordningen trots att de var inskickade i god tid och även till Klas Bergström personligen.

MP:s fråga 1Hur kommer KS ledamöter få information om stämningen, bestridandet och innehållet i domarna? 
OBSKnivstas kommentar till frågan: Frågan visar att ledamöterna i KS INTE delgivits redovisning att kommunen blivit stämd i tingsrätt – och kunnat behandla frågan. Inte heller tycks KS ledamöter ha vetskap om bestridandet och vem som beslutat om detta. Rättegång och domar har uppenbart inte heller kommit upp på KS  dagordning.  Detta trots att KS enl. lag (se kommunallag 6:6) skall företräda kommunen i domstol, själv eller genom ombud.  Är ärendet skött helt utanför KS? Vem har skött det i så fall? Har Klas Bergström själv skött detta?
Klas Bergström i FB Knivstagruppen: “Huvudsakligen avses förmodligen Mojjen ABs stämning av kommunen även om det finns mängder av anmälningar och förvaltningsrättsliga prövningar att referera till. Alla har utfallit till kommunens fördel. Kommunstyrelsen har fått kännedom om domarna som går att begära ut både från tingsrätt, hovrätt och kommun. Jag har själv vidarebefordrat Svea Hovrätts beslut att inte bevilja prövningstillstånd till kommunstyrelsens ledamöter”.
OBSKnivstas kommentar: Bergström svarar inte på frågan!  Och KS har uppenbart inte fått information vilket ju bör vara anledningen till frågan och i sin kommentar ges ingen information om varken stämningen eller bestridandet eller hur ledamöterna ska få den information.  Kännedom om innehållet i domarna har ledamöterna uppenbart heller inte fått. Kännedom om domarna har man förmodligen fått genom media. Men någon redovisning för och något beslut av eller ens diskussion om domarna finns uppenbart inte i KS.
Dvs på KS bord tycks det aldrig funnits någon fråga om varken Mojjens stämning, kommunens bestridande, rättegång eller domslut. Så frågan kvarstår obesvarad!

MP:s fråga 2 – Hur fungerar kostnadsansvaret för rättegångarna?
OBSKnivstas kommentar till frågan:
 Ledamöter vet alltså inte vem som ansvarar för advokatinköpen. Finns dokumenterade beslut eller har man rundat KS? Dessutom bör frågan inte enbart omfatta ansvar för själva rättegångskostnaderna utan även advokatinköpen åren innan rättegång och dito efter rättegångarna. Och övrig tid som förvaltningen lagt på ärendet (finns tidsredovisning?)
Klas Bergström i FB Knivstagruppen: “Kostnadsansvaret för rättegångarna är dömt till kommunens fördel dvs Mojjen AB ska betala kommunens rättegångskostnad”.
OBSKnivstas kommentar: Bergström svarar inte på frågan! Frågan gäller naturligtvis vem på kommunen som bär kostnadsansvaret för alla advokatkostnader i ärendet – före, under och efter stämning. Mojjen har nog inte beställt dem. Vem har beslutat om dem, vem är ansvarig? Frågor som saknar svar!

MP:s fråga 3 – När kommer förhandlingen om placering av Mojjen att inledas?
OBSKnivstas kommentar till frågan: KS beslutade 2014-03-24, §80, med rubriken “Markanvisning Gredelby 7:78, Mojjen AB” – att uppdra åt förvaltningen att fortsätta förhandla med Mojjen AB om placering av verksamheten”. Efterforskning visar att dokumentation från förhandlingar saknas i kommunens arkiv. Den är helt enkelt inte genomförd. Vad har kommundirektör Lena Fransson för roll? Finns någon dokumentation som inte är offentliggjord? Se beslutet här.
Klas Bergström i FB Knivstagruppen: “Förhandling med Mojjen om framtida placering är inledd och avslutad vilket också kommunstyrelsen blivit informerad om vid ett flertal tillfällen. Vid sammanträdet 2016-06-22 fanns Mojjens ägare närvarande i lokalen och fick ta emot ett erbjudande om placering i handen. Rolf Samuelsson (MP) var också närvarande på sammanträdet.
OBSKnivstas kommentar: Bergström svarar inte på frågan när förhandling skall ske. Det han påstår är inte sant. Förhandling beslutades redan 24 mars 2014. Den har ännu inte genomförts. Förhandling gällde den mark som kommunen skrivit markanvisningsavtal med Mojjen om. Det framgår i protokollet från 24 mars 2014/80.  Återrapportering saknas om förhandling.

MP:s fråga 4 – Vad har detta ärende kostat skattebetalarna i kommunen?
OBSKnivstas kommentar till frågan: Ännu en berättigad fråga. Inte desto mindre märkligt att ledamöter tvingas ställa den. Verkställs Mojjens, av KS initierade, konkurs får skattebetalarna stå för fiolerna. Sannolikt ändå. Redovisning saknas,  ryktet säger runt 1,5 miljoner kr.  Hur kommer notan för skattebetalarna att se ut? Vem eller vilka är ansvariga?
Klas Bergström i FB Knivstagruppen:  Vad ärendet har kostat skattebetalarna (oklart vad som inkluderas i ärendet) går idag inte att svara på eftersom konkursen inte är avslutad. Mojjen AB bedöms av Kronofogden inte ha några utmätningsbara tillgångar och vi vet inte om det finns ett personligt betalningsansvar för bolagets styrelseledamöter”.
OBSKnivstas kommentar: Bergström ger inte svar på frågan.  KS röstade NEJ att svara står i protokollet – och utan motivering.  Skälet som Bergström nu anger står inte skrivet i protokollet.
Det hade varit mycket enkelt att besluta att ta fram de totala advokatkostnaderna (summera fakturorna) och ange vad man ev. kan komma att få ut av Mojjens styrelseledamöter. Varför gör man inte det? Vad vill man dölja?

Summering från OBSKnivsta.   
Grundfrågan i alltihop är: Vem har hanterat hela ärendet utan att KS varit inblandad? Vem ansvarar för advokatkostnaderna? Var finns besluten? Är det Klas Bergström som på egen hand hanterat alltihop?  Han undviker konsekvent att ge besked om detta.

Kommunstyrelsen (KS) har högsta ansvaret för att lagar följs, oklarheter utreds, beslut tas och dokumenteras, att transparens råder. Alla – förtroendevalda, förvaltning och allmänhet (skattebetalarna) – ska kunna se och läsa styrelsens verksamhet och beslut med komplett diarieförd dokumentation. Och man ska kunna förstå den! Det är den demokratiska ordningen. Ordföranden ska vara en garant för att så sker. Kommunstyrelsen är enl. lag (se kommunallag 6:6) den som skall företräda kommunen i domstol, själv eller genom ombud. KS ska alltså vara den instans som beslutar hur domstolsärenden ska handläggas, om man ska ha ett ombud, ställningstaganden osv.

OBSKnivsta

Leave a comment