Diskussionskvällar på Särsta Wärdshus

Diskussionskvällar på Särsta Wärdshus

OBSKnivsta ordnar diskussionskvällar om aktuella frågor. Dialog, öppenhet och transparens är prioriterat för OBSKnivsta.  Minnesanteckningar för våra diskussionskvällar läggs ut på denna sida. Har du intresse för ett öppet, rättskaffens och medborgarvänligt samhälle är du välkommen till mötena. Anmäl att du kommer på mail info@obsknivsta.se.

Tisdag 10 sep 2019,19-21 (Obs! Nytt datum)
Ny diskussionskväll på Staffansgården

Aktuella samhällsfrågor, insyn & ansvar vid kommunala uppdrag.

Prel. agenda: Kommunens ekonomi – Kv. Virkesladan (ännu inget köp, KS beslut överklagat, ny aktör annonserad) – 4-spårsavtalet, vad händer? – Vatten och avlopp (VA) – Detaljplan södra AR – Övriga frågor.

Har ni frågor, förslag till ytterligare punkter eller åsikter Ni vill delge oss innan mötet så maila till info@obsknivsta.se. Meddela gärna om ni kommer så vi kan dimensionera fikat. Vi är alltså på Staffansgården, Staffansvägen 20. Se hemsidan www.obsknivsta.se om frågor vi lyft och medborgarmöten.

Välkomna!

Tisdag 10 sep 2019,19-21 (Obs! Nytt datum)
Ny diskussionskväll på Staffansgården

Aktuella samhällsfrågor, insyn & ansvar vid kommunala uppdrag.

Prel. agenda: Kommunens ekonomi – Kv. Virkesladan (ännu inget köp, KS beslut överklagat, ny aktör annonserad) – 4-spårsavtalet, vad händer? – Vatten och avlopp (VA) – Detaljplan södra AR – Övriga frågor.

Har ni frågor, förslag till ytterligare punkter eller åsikter Ni vill delge oss innan mötet så maila till info@obsknivsta.se.  Meddela gärna om ni kommer så vi kan dimensionera fikat. Vi är alltså på Staffansgården, Staffansvägen 20. Se hemsidan www.obsknivsta.se om frågor vi lyft och medborgarmöten.

Välkomna!

Hitta till Staffansgården

Hitta till Staffansgården

Hitta till Särsta Wärdshus

Hitta till Staffansgården

Tid: Torsdag 2019-03-07 kl 19-21

Plats: Särsta Wärdshus. Närvarande 20 personer.

Moderatorer: Alf Dickmark & Terry Carlbom.

Agenda för kvällen var:

1. OBSKnivsta – kort presentation

2. Handlingar från årsmötet 2019-02-03:

– Årsmötesprotokoll 2019 (pdf)
– Årsmötesuttalande (pdf)
– Verksamhetsplan 2019 (pdf)

3. Det politiska läget idag

4. Status på de frågor vi arbetat med under det gångna året

5. Fri diskussion, fika

6. Sammanfattning

Om Ni har synpunkter på noteringarna från mötet, skriv och skicka dom med e-post till info@obsknivsta.se.

Du som vill hjälpa till ekonomiskt kan Swisha till 0707 707 493 eller betala till SHB kontonr 6516 – 997 375 418 (Obs! Inte bankgiro). Skriv “OBSKnivsta” och gärna ditt namn.

Mvh Alf Dickmark
Ordförande, OBSKnivsta

Tid: Onsdag 2018-04-11 kl. 19 – 21      Minnesanteckningar som PDF

Plats: Särsta Wärdshus. Närvarande: 21 p, varav 2 politiker, enligt deltagarförteckning.

Förklaringar:

KF=Kommunfullmäktige; KS=Kommunstyrelsen; KSO=kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M); SUN=Samhällsutvecklingsnämnden AU= arbetsutskott; KL=kommunallagen;

1                    Inledning av Alf och Terry.

OBSKnivsta fokuserar på Insyn & Ansvar 

2                    Presentation deltagare; Vi gick ”Laget runt”
 

3                    Nuvarande sakfrågor.

Här försöker anteckningarna återge framlagda synpunkter i sammanställd form.
 

3.01               KS handläggning av Mojjen-ärendet

OBSKnivsta fortsätter att följa upp. Principviktigt. Fokus: formell hantering enligt regelverket. 

3.02               Politikens hantering av 4-spårsavtalet

2017-12-13 antog KF 4-spårsavtalet med staten.

4-spårs avtalet har överklagats och har därför ännu inte vunnit laga kraft.

Som underlag för KF beslut ligger ”Promemoria 2017-11-21 om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal”, som saknar uppgift om handläggare och diarienummer.  PMet är heller inte undertecknat? Frågor om saknade uppgifter ställs till registrator?

Konstaterades bl.a. att ingen konsekvensanalys föreligger som kunnat ligga till grund för avtalet.

Obesvarade frågor om avloppsrening som begränsar utbyggnad, infrastruktur och liknande ställs vidare till politiken.

Kerstin Hanssons/Stellan Bergmans skrivning ”Avtal eller inte – det är frågan”  delades ut vid mötet.

Terry Judkins skrivelse om avloppsreningsverkets kapacitet visar att maxkapaciteten redan är nådd.

En anslutning till Käppalaverket tar troligen minst 13 år vid jämförelse med andra kommuner som ansökt. Finns redovisad på hemsidan under ”Aktuella frågor”.

Ska utbyggnad enligt avtalet ske med ett utökat innevånarantal på 1.000 personer per år från 2018 till tidigast 2032, dvs. med totalt 14.000 personer, utan ökad spårkapacitet? Hur är det tänkt?

Vilka åtaganden är fasta för kommunen resp. vilka motprestationer garanterar staten?

Göran Nilsson skall att ta upp frågan och klarlägga vad som gäller?

OBSKnivsta noterar att det motsägelsefulla avtalet medför att Knivsta åtar sig en utbyggnad i många år innan vare sig spår, ökad trafikkapacitet eller godtagbar avloppsrening föreligger??

Hur skall finansieringen se ut? 

3.03               Knivstas nya översiktsplan (ÖP)

2017-12-13 Ny översiktsplan 2017 antogs av KF

Den nya ÖPn 2017 har överklagats av Knivsta Hembygdsgille och har därför ännu inte vunnit laga kraft.

OBSKnivsta noterar avsaknaden sedan många år av en erfaren professionellt tränad stadsarkitekt. Personalomsättningen på kommunförvaltningen har väldigt oroande konsekvenser. Inskolning och träning är alltid väldigt kostsamma, och en modern förvaltning accepterar inte kommandostyrning som kränker professionalitet.  OBSKnivsta anser att politikens partier mera kraftfullt borde analysera anledningarna till protestskrivelser från förvaltningspersonal i ledande befattning och fackföreningar. 

3.04               Knivstas avloppsrening

Terry Judkins skrivelse finns redovisad på hemsidan under ”Aktuella frågor”. 

3.05               Parkering inom Knivsta kommun

Kaos råder. Frågeställningarna ska analyseras. Alla är välkomna med synpunkter! 

3.06               Stadsplanering av tätorterna med helhetssyn för framtiden

Helhetsbilder resp. modell som gemene man förstår saknas. Knivsta kommun har inte haft någon erfaren kompetent stadsarkitekt med kunskap om Knivstas historia och attraktiv utveckling under mandatperioden. Sakkunig ledning med visioner saknas. Vi kollar om kommunen söker ny stadsarkitekt? 

3.07               Markanvisningar (MAA) till exploatörer utan konkurrensutsättning

Tjänsteskrivelser, utan underliggande analyser av företagen med referenser och utvärderingar, utformade och signerade av exploateringschefen Anders Carlqvist och kommundirektören ligger till grund för KS beslut om MAA skall godkännas.

MAA hänvisar inte till gällande fördjupad översiktsplan (FÖP2012), inte heller till omgivande bebyggelse eller max våningshöjder. 

3.08               Kommunens delegationsordning

Delegationsordningen har utökats för kommundirektörens del med möjlighet att kringgå redovisning och med beslut i KS. Skall analyseras. 

3.09               Ärenden av principiell beskaffenhet ”eller annars av större vikt för kommunen

Enligt KL skall Fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet ”eller annars av större vikt för kommunen…” Vilka är sådana ärenden, utöver de som uppräknas i KL, och hur ska man det avgöras?

Ny ÖP2017 och 4-spårsutredningen är som vi ser det, ärenden av större vikt.

Göran Nilsson  har fått uppdraget att exemplifiera historiskt vilka ärenden som kan bedömas ha varit av ”större vikt”.  

3.10               Medborgharmöten med förankring

Under hela den gångna mandatperioden har medborgarmöten och offentlig dialog lyst med sin frånvaro. Vid FVKs möte angående 4-spår kunde Lena Fransson inte svara på om medborgarmöten planeras med anledning av de kraftiga utbyggnader som skall planeras?? Anser sig kommunens politiker ”Veta bäst”?  Frågan ställs, är vi som Medborgare enbart skattebetalare och Undersåtar?

Här krävs ett klarläggande inför valet. 

4. Frågor som togs upp vid mötet, för framtida beredning

 • Medborgarnas vision för Knivstas byggnadsutveckling, helhetsbild för samhället med ordningsföljd för utbyggnaden
 • Planläggning med utgångspunkt från Kultur & Bevarandevärden
 • Medborgardialog i tidiga skeden, med förankring
 • Juridisk status på kommunstyrelsens informationspärm som delges ledamöterna vid sittande möte med protokollfört godkännande vid sittande möten?
 • Kommunens diarieföring för full insyn, ev. kopplade till protokollförda beslut resp. beslut kopplade till dnr.
 • Kommunstyrelsens protokollförda beslut utan hänvisningar med diarienummer till underliggande dokument.
 • Svårighet/hinder att enkelt öppet följa ett ärende. Exempel på felaktig dokumentation föreligger.
 • Handläggningen av ”Lagga kyrkskog” i relation till Riksintressen m m. 

5. Strategi, dialog och resursfrågor

 • Annonskostnader: Inga medlemsavgifter, frivilliga donationer. Uppgifter för hur inbetalningar skall medges redovisas av Terry C.
 • Annan marknadsföring, och ev. närvaro vid tillställningar som Knivsta marknad?
 • Flera problematiska sakfrågor nämndes, som VA-frågor, bebyggelse utanför tätort m.m.
 • OBSKnivsta? Som nätverk, eller annat? 

6. Ordförande avslutade mötet och tackade för det engagemang som uppvisats för ett Knivsta med kvalitet!

I efterhand beslutade styrelsen att mötet 25 april ställs in!

Nästa möte: ÖPPEN DEBATT, 3 maj i kommunhuset, Tilassalen kl 19 – 21

Se hemsidan och annonser i Knivstanytt

Knivsta 2018-04-22

Alf Dickmark                                           Terry Carlbom

Tid: Onsdag 2018-03-28 kl. 19 – 21    Minnesanteckningar som PDF

Plats: Särsta Wärdshus. Närvarande: 20 p, varav 3 med politiska positioner i Knivsta, enligt deltagarförteckning.

Förklaringar:

KF=Kommunfullmäktige; KS=Kommunstyrelsen; KSO=kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M); SUN=Samhällsutvecklingsnämnden AU= arbetsutskott; KL=kommunallagen;

1.               Inledning av Alf och Terry.

 • Presentation av OBSKnivsta
 • OBSKnivsta fokuserar på Insyn & Ansvar

2.               Presentation deltagare; Vi gick ”Laget runt”

3.               Nuvarande sakfrågor.

Här försöker anteckningarna återge framlagda synpunkter i sammanställd form.

3.01           KS handläggning av Mojjen-ärendet

Det har visat sig att i första hand KN.NU, MP och V har försökt att vid flera KS möten ta upp och klarlägga fakta om Mojjen som ”Beslutsärenden”, men konsekvent avvisats eller ärenden har omformulerats till ”Informationsärenden” utan protokollförda redovisningar.
Alf håller på med en analys av KS protokoll med sättet att dokumentera, hänvisa och arkivera.

OBSKnivsta fortsätter att följa upp. Principviktigt. Fokus: formell hantering enligt regelverket.

3.02           Politikens hantering av 4-spårsavtalet

2017-12-13 antar KF 4-spårsavtalet med staten.
4-spårs avtalet har överklagats av Hembygdsgillet och har därför ännu inte vunnit laga kraft.
Konstaterades bl.a. att ingen konsekvensanalys föreligger som kunnat ligga till grund för avtalet.

Obesvarade frågor om avloppsrening, infrastruktur och liknande uppstår.  Enligt 4-spårsavtalet skall de nya spåren anläggas parallellt med befintliga spår. Ev. klart 2032? Av Trafikverkets rapport 2017-12-12, dnr TRV2017/75733 framgår på sid 38, att spårdragningen inte ännu har fastställts, minst tre alt. föreligger. Hur påverkas kommunen och Alsike av spårdragning öster förbi tätortsdelen?

Ska utbyggnad enligt avtalet ske med ett utökat innevånarantal på 1.000 personer per år från 2018 till tidigast 2032, dvs. med totalt 14.000 personer, utan ökad spårkapacitet? Hur är det tänkt?

Under mötet ställdes frågan till närvarande politiker om 4-spårsavtalet verkligen är ett avtal eller en avsiktsförklaring. Vilka åtaganden är fasta för kommunen resp. vilka motprestationer garanterar staten? Förvirring uppstod. Uppdrogs åt Göran Nilsson att ta upp och klarlägga vad som gäller?

Beslutades att deltagarna till nästa möte tar sig en titt på 4-spårsavtalet och att den som så känner författar ett embryo till artikel som skickas till info@obsknivsta.se, för att sen via hemsidan och media delges innevånarna i Knivsta.

OBSKnivsta noterar att det motsägelsefulla avtalet medför att Knivsta åtar sig en utbyggnad i många år innan vare sig spår eller trafikkapacitet för persontransporter föreligger??

Hur skall finansieringen se ut?

3.03           Knivstas nya översiktsplan (ÖP)

2017-12-13 Ny översiktsplan 2017 antogs av KF
Den nya ÖPn 2017 har överklagats av Knivsta Hembygdsgille och har därför ännu inte vunnit laga kraft.

OBSKnivsta noterar avsaknaden sedan många år av en erfaren professionell stadsarkitekt. Personalomsättningen på kommunförvaltningen har långtgående  negativa konsekvenser. Inskolning och träning är alltid väldigt kostsamma, och en modern förvaltning accepterar inte kommandostyrning som kränker professionalitet.  OBSKnivsta anser att politikens partier mera kraftfullt borde analysera anledningarna till protestskrivelser från förvaltningspersonal i ledande befattning och fackföreningar.

3.04           Knivstas avloppsrening

Flera av deltagare tog upp frågan om avloppsreningens kapacitet och begränsning av utbyggnad.
Terry Judkins åtog sig att analysera och dokumentera förutsättningarna till nästa möte.

3.05           Parkering inom Knivsta kommun

Parkering är redan ett stort problem. Frågeställningarna ska analyseras. Alla är välkomna med synpunkter! 

3.06           Stadsplanering av tätorterna med helhetssyn för framtiden

Ett antal detaljplaner av delar av tätorterna föreligger resp. planeras. Av vem? Helhetsbilder resp. modell som gemene man förstår saknas. Kanske på grund av att Knivsta kommun inte har någon erfaren kompetent stadsarkitekt med kunskap om Knivstas historia och attraktiv utveckling. Vart är vi på väg?

3.07           Markanvisningar (MAA) till exploatörer utan konkurrensutsättning

Tjänsteskrivelser, utan underliggande analyser av företagen med referenser och utvärderingar, utformade och signerade av exploateringschefen Anders Carlqvist och kommundirektören ligger till grund för KS beslut om MAA skall godkännas.
MAA hänvisar inte till gällande fördjupad översiktsplan (FÖP2012), inte heller till omgivande bebyggelse eller max våningshöjder.

3.08           Kommunens delegationsordning

Delegationsordningen har utökats för kommundirektörens del med möjlighet att kringgå redovisning och med beslut i KS. Är detta i linje med insyn och en fungerande demokrati? Skall analyseras.

3.09           Ärenden av principiell beskaffenhet ”eller annars av större vikt för kommunen

Enligt KL skall Fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet ”eller annars av större vikt för kommunen…” Vilka är sådana ärenden, utöver de som uppräknas i KL, och hur ska man avgöra detta? Ska det vara som nu, att en majoritet i den underställda styrelsen – som inte motsvarar majoritet i fullmäktige, alltid beslutar om detta?

Ny ÖP2017 och 4-spårsutredningen är som vi ser det ärenden av större vikt.
Göran Nilsson fick uppdraget att exemplifiera historiskt vilka ärenden som kan bedömas ha varit av ”större vikt”. 

3.10           Medborgarmöten med förankring

Under hela den gångna mandatperioden har medborgarmöten och offentlig dialog lyst med sin frånvaro. Är det ovilja bland förtroendevalda (majoritet) så vad är skälet? Är det resursbrist i förvaltning?
Alf forskar och exemplifierar.

3.11           Utbildning – Så här ska en kommun fungera!

Förslag lades om att ett föredrag (ev. leda till utbildning) arrangeras hur en kommun arbetar, lagar, hur ärenden ska beredas, beslutsprocesser, insyn, demokrati,  nämnder, utskott, presidier, förvaltning och inte minst revisionen.

4.               Frågor som togs upp vid mötet, för framtida beredning

 • Medborgarnas vision för Knivstas byggnadsutveckling, helhetsbild för samhället med ordningsföljd för utbyggnaden
 • Planläggning med utgångspunkt från Kultur & Bevarandevärden
 • Medborgardialog i tidiga skeden, med förankring
 • Juridisk status på kommunstyrelsens informationspärm som delges ledamöterna vid sittande möte med protokollfört godkännande vid sittande möten?
 • Kommunens diarieföring för full insyn, ev. kopplade till protokollförda beslut resp. beslut kopplade till dnr.
 • Kommunstyrelsens protokollförda beslut utan hänvisningar med diarienummer till underliggande dokument.
 • Svårighet/hinder att enkelt öppet följa ett ärende. Exempel på felaktig dokumentation föreligger.
 • Handläggningen av ”Lagga kyrkskog” i relation till Riksintressen m m.

5.               Strategi, dialog och resursfrågor

Att nämna:

 • Annonskostnader: att donera eller medlemsavgift? Föreningsstöd?
 • Annan marknadsföring, och ev. närvaro vid tillställningar som Knivsta marknad?
 • Flera problematiska sakfrågor nämndes, som VA-frågor, bebyggelse utanför tätort m.m. – hur avgränsa i förhållande till OBSKnivsta? Som nätverk, eller annat?

6.               Några upplysningar om bra saker som Knivsta kommun står för ventlilerades

Återvinningscentralen fungerar väldigt professionellt, trevlig personal. Hälsohuset med simhall är en stor tillgång. Staffan som simmar regelbundet informerar att motionssim på kvällar har ofta ledigt utrymme (stor bredd på bassäng) och fler uppmanas till att utöva denna nyttiga sport.

7.               Ordförande avslutade mötet och tackade för det engagemang som uppvisats för ett Knivsta med kvalitet

Nästa möte den 11 april kl 19 – 21 kommer att ta upp skilda frågor som väcktes vid mötet och som inte slutfördes ovan. Anmäl dig genom ett mail till info@obsknivsta.se, så kommer kallelse som anger lokal.

Knivsta 2018-04-05

Alf Dickmark                                           Terry Carlbom

Tid: Onsdag 2018-03-14 kl. 19 – 21         Minnesanteckningar som PDF

Plats: Särsta Wärdshus. Närvarande: enligt deltagarförteckning.

Förklaringar:

KF=Kommunfullmäktige; KS=Kommunstyrelsen; KSO=kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M); SUN=Samhällsutvecklingsnämnden AU= arbetsutskott; KL=kommunallagen;

1                    Inledning av Alf och Terry.

 • Presentation av OBSKnivsta
 • Varför vi startat OBSKnivsta, relation till Politiken (kvalitetspolitisk, men inte partipolitisk!)
 • Presentation av hemsidan med Staffan som ansvarig samordnare med  professionella webutvecklare.  

2                    Presentation deltagare; Vi gick ”Laget runt”

3                    Nuvarande sakfrågor.

Här försöker protokollet återge framlagda synpunkter i sammanställd form.

3.01               KS handläggning av Mojjen-ärendet

2014-03-24 KS2014/80 avser Markanvisning Gredelby 7:78 till Mojjen AB.  Beslut: ”att uppdra åt förvaltningen att fortsätta förhandla med Mojjen AB om placering av verksamheten.”

Beslutet vann laga kraft 2014-04-24, skall enligt KL verkställas och redovisas till KS med protokollfört beslut. Ansvarig för verkställighet: kommundirektör Lena Fransson.

På fråga tolkar Lena Fransson det laga kraft vunna beslutet som ”Avslutat”?

Nästa gång ärendet återkommer till KS som protokollfört ärende är 4 år senare: 2018-01-29 KS 2018/112.  Rolf Samuelsson (MP) ställer 4 frågor betr. Mojjen att besvaras av förvaltningen. KS beslutade utan motivering att avslå MPs begäran om redovisning. (Till saken hör att MPs mejl till Klas B. och registrator inte diariefördes vid ankomst 2018-01-18 samt att MPs skrivelse inte redovisades i protokollet).

OBSKnivsta anser att det är rätt att överklaga, och att envar bör fråga sina resp. gruppledare och partiföreträdare varför man inte önskar öppen redovisning som medför insyn och upplysning. Att avslå begäran om redovisning är att inbjuda till misstanke att det finns hantering och krontal som inte tål ljuset.

OBSKnivsta fortsätter att jobba på ärendet. Ärendet har flera faser som kommer att belysas.

3.02               Politikens hantering av 4-spårsavtalet

Får anses vara den viktigaste frågan som berör Knivstas innevånare. Procedurdemokratin – att öppna för medborgarinformation och vinnlägga sig om korrekt ärendehantering – borde ha varit i absolut centrum för politiken – dvs. de förtroendevalda – för att säkerställa tillit och förtroende för en samhällsomdaning av dessa dimensioner. Så sker inte.

Beslut om förhandling Knivsta kommun – Staten, borde rimligen ha handlagts i KF med protokollfört beslut redan i startskedet av processen, varvid ledamöter säkerligen påkallat medborgarsamtal i frågan. Men icke.

KS presidium: Klas B (M), Kerstin Eskhult (C) och Peter Evansson (S) utser utan beslut ens i KS sig själva till förhandlare. Inga protokollförda beslut i ärendet står att finna i kommunens arkiv.

Klas Bergström utser sig själv till toppförhandlare (ingen annan gör det, enligt protokollen i KS) och tillskriver statens förhandlare Johan Edstav under 2017, undertecknat ”Klas Bergström Kommunstyrelsens ordförande” och har därmed utgivit sig för att hans åsikter skulle vara Knivsta kommuns. Skrivelserna saknade diarienummer. Bergströms båda förslag accepterade att kommunen skulle öka med 3.000 personer per år –alltså utan annat än personligt tyckande! Se bifogade filer (2017-02-28 och 2017-06-18). Jämför med att under 2017 ökade Knivsta kommun med 745 personer.

Ingen konsekvensanalys står att finna i arkivet som underlag för Klas Bs skrivelser, och ingen heller inför kommande politiska beslut. Ingen medborgarinformation/förankring av innehållet i skrivelserna har hållits under 2017. Samtliga partiers gruppledare med undantag av SD lär ha erhållit information om slutförhandlingarna, utan spår i protokoll. Med avsaknad av dialog med allmänheten, och en forcerad politisk process genom nämnd och styrelse, accepterar KF 4-spårs-avtalet efter vad som bara kan betecknas som en märkligt problemfri debatt.

Till saken hör att Trafikverkets rapport 2017-12-12, dnr TRV2017/75733 föreligger. Av text och skiss på sid 38 framgår att spårdragningen inte ännu har fasställts.

OBSKnivsta accepterar inte det dubbelkommando som uppstår när presidiet i KS är personidentisk med presidiet i den beredande nämnden SUN. Lagens avsikt med åtskillnad mellan beredande och beslutande organ bygger på att de sinsemellan är fristående ansvarstagande enheter.

OBSKnivsta noterar att det motsägelsefulla avtalet – (se skillnaderna som redovisas i insändaren på OBSKnivstas hemsida!) medför att Knivsta åtar sig en utbyggnad i mångtusenklassen många år innan vare sig spår eller trafikkapacitet för persontransporter föreligger.

3.03               Knivstas nya översiktsplan (ÖP)

I januari 2017 föredrogs i SUN 2015/305 Utkast till ”Översiktsplan för Knivsta kommun” 2017 – 2050. Förslaget, tillsammans med tidigare analyser av utbyggnad och stadskärna, stoppades diskret undan utan protokollfört beslut i SUN. Den primära anledningen var att alla analyser gav vid handen att max 7 våningshöjd behövdes vid fortsatt utbyggnad av Knivsta.

Därefter lämnade SUN (memo dubbelkommandot som nämnts ovan!) muntligt uppdrag till konsulten WSP att ta fram ny ÖP inom 2017. Detta gjordes utan skriftlig beställning med uppdragsbeskrivning. Upphandling gjordes alltså inte enligt LOU, och kommunen har mycket riktigt bötfällts.

Men ytterligare är anmärkningsvärt. WSPs fakturor har attesterats av Planenheten/Jessica Fogelberg, Mark- och exploatering/Anders Carlqvist samt Samhällsbyggnadschefen/ Emma Lundbergh. Fakturor på ca 2,5 msek verkar ha betalats ut utan skriftlig beställning.

SUN AU skall enligt uppgift, ha utgjort styrgrupp för WSPs arbeten, dvs. M, C, KD, S och KN.nu.

WSP har enligt uppgift svarat för ÖPns projektledning ett uppdrag som normalt åligger stadsarkitekten. Meriterad stadsarkitekt saknas. Inga protokoll från styrgruppens möten står att finna i arkivet, alltså finns inga möjligheter att klargöra vilka direktiv som givits WSP.

Två informationsmöten har hållits under 2017. Utformningen av dessa var att betrakta som ”spel för gallerierna”. 2017-12-13 KF antar av WSP framtagen ny ÖP 2017 som ger utrymme för tät bebyggelse med obegränsade antal våningar.

Knivsta Hembygdsgille har överklagat detta beslut som alltså ännu inte vunnit laga kraft.

OBSKnivsta noterar återigen den totala avsaknaden av medborgardialog. Dessutom var den skyndsamhet som påkallades av KSO inför beslutet i KF konstruerad. Inget samband finns mellan det bidrag till påbörjat bostadsbyggande som staten utdelat 2017, och att ÖP skulle föreligga före årets utgång. (Och dessutom finns ju inte heller någon antagen ÖP2017 – den är överklagad. Följaktligen gäller alltså fortfarande den fördjupade översiktsplanen från 2012.)

Det är för OBSKnivsta obegripligt hur politikens partier i Knivsta med så ringa självständighet kan hantera framtidsfrågor av denna omfattning utan konsekvensanalyser och kritisk granskning.

OBSKnivsta noterar avsaknaden sedan många år av en erfaren professionellt tränad stadsarkitekt. Personalomsättningen på kommunförvaltningen har väldigt oroande konsekvenser. Inskolning och träning är alltid väldigt kostsamma, och en modern förvaltning accepterar inte kommandostyrning som kränker professionalitet.  OBSKnivsta anser att politikens partier mera kraftfullt borde analysera anledningarna till protestskrivelser från förvaltningspersonal i ledande befattning och fackföreningar.

4. Frågor som togs upp vid mötet, för framtida beredning 

 • Medborgarnas vision för Knivstas byggnadsutveckling, helhetsbild för samhället med ordningsföljd för utbyggnaden
 • Planläggning med utgångspunkt från Kultur & Bevarandevärden
 • Medborgardialog i tidiga skeden, med förankring
 • Markanvisningar till exploatörer utan bakgrundsanalyser, utan konkurens
 • Kommunens delegationsordning?
 • Juridisk status på kommunstyrelsens informationspärm som delges ledamöterna vid sittande möte med protokollfört godkännande vid sittande möten?
 • Kommunens diarieföring för full insyn, ev. kopplade till protokollförda beslut resp. beslut kopplade till dnr.
 • Kommunstyrelsens protokollförda beslut utan hänvisningar med diarienummer till underliggande dokument.
 • Svårighet/hinder att enkelt öppet följa ett ärende. Exempel på felaktig dokumentation föreligger.
 • Handläggningen av ”Lagga kyrkskog” i relation till Riksintressen mm.

 

5. Strategi, dialog och resursfrågor

Att nämna:

 • Annonskostnader: att donera eller medlemsavgift? Föreningsstöd?
 • Annan marknadsföring, och ev. närvaro vid tillställningar som Knivsta marknad?
 • Flera problematiska sakfrågor nämndes, som VA-frågor, bebyggelse utanför tätort m.m. – hur avgränsa i förhållande till OBSKnivsta? Som nätverk, eller annat?

Nästa möte den 28 mars kl 19 – 21 kommer att ta upp skilda frågor som väcktes vid mötet och som inte slutfördes ovan. Anmäl dig genom ett mail till info@obsknivsta.se, så kommer kallelse som anger lokal.

6. Ordförande avslutade mötet och tackade för det engagemang som uppvisats för ett Knivsta med kvalitet!

Knivsta 2018-03-18

Alf Dickmark                                           Terry Carlbom

Vill du bidra ekonomiskt?   

OBSKnivsta har ingen medlemsavgift och drivs helt och hållet med privata medel som går till annonser, hemsida och arrangemang. Du som vill hjälpa till ekonomiskt kan Swisha till 0707 707 493 eller betala till SHB kontonr 6516 – 997 375 418 (Obs! Inte bankgiro). Skriv “OBSKnivsta” och gärna ditt namn.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.