Brev till revisorer Knivsta kommun

Till kommunrevisorerna, Knivsta kommun

Att. Eva Enskär, Rune Lundin, Karl-Gunnar Höglund, Helena Marrero Ericson och Bo Fischer

4 års följetong
Under fyra år har kommunens mellanhavande med Staffan Vikström och Mojjen AB varit en oavslutad följetong mellan berörda och i media. Detta har varit till förfång såväl för den enskilde som för Knivsta kommun i det att processen varit en riksbekant uppvisning i misslyckad konflikthantering och bristande professionalitet i beslut och uppföljning av beslut. Undertecknade, som anser att demokratins fundament i lika delar vilar på allmänhetens tillit till förtroendevalda och dess förtroende för beslutsprocessens legitimitet – som ska garanteras genom korrekt diarieföring och ärendehantering, och genom beslut i lagbunden ordning av behöriga instanser – hemställer nu om kommunrevisorernas auktoritativa granskning av beslutsprocesserna i sammanhanget.

De ska finnas korrekt diarieföring
Principiellt hänger insyn och ansvar samman. Insyn är genom korrekt diarieföring i enlighet med grundlagens offentlighetsprincipen medborgarens möjlighet att säkerställa beslutens laga kraft, och genom att besluten protokollförs öppnas för överprövning när så finnes påkallat.

Beslutet som finns, KS 2014-03-24/80 
För en utomstående granskare, som utgår ifrån att alla kommunens rättsligt bindande beslut skall fattas i fullmäktige eller kommunstyrelse vid protokollfört sammanträde, finner en utgångspunkt i beslut i KS 2014-03-24/80 (nedan pkt 1). Därefter återfinns inget beslut i frågan alls. Vår sammanställning nedan belyser detta.

Lagkrav på den demokratiska grunden
Vi räknar nedan upp de moment vi utifrån medborgarperspektivet kan urskilja i ärendet. Vi noterar med stark oro att det finns anledning att tro att hanteringen inom kommunen inte möter de stränga krav som lagen fordrar av de som i beslutande ställning har att avgöra frågor på den representativa demokratins grund – och med ansvar för hur använda skattemedel redovisas.

Icke-beslut godtas inte
Vi kan inte nöja oss med detta läge av formell avsaknad av beslut. ”Icke-beslut” som uppstår genom vidlyftig eller ansvarslös delegation/­återrapportering av uppdrag är till principiell skada för allmänhetens förtroende till beslutsproceduren i kommunen. Revisionen bör alltså även konkret ta ställning till om skattemedel använts för uppdrag som saknar stöd i protokollförda beslut.

Nedan antecknas vad som för oss är uppenbart i processen:

  1. Beslut KS 2014-03-24/80 gällande Markanvisning Gredelby 7:78 till Mojjen AB KS2013/753 som vunnit laga kraft vunnet 2014-04-24.
    Beslut: ”att uppdra åt förvaltningen att fortsätta förhandla med Mojjen AB om placering av verksamheten.”

    Varför har förvaltningen inte verkställt förhandlingen? Inga protokollförda förhandlingsprotokoll står att finna i kommunens arkiv, ärendet har efter fyra år ännu inte redovisats vid något KS möte trots upprepade frågor från ledamöter i KS, senast vid KS möte 2018-01-29 KS2018/112?
  2. Kommundirektören har själv, utan mandat från KS, beslutat att anlita advokat med uppgift att avsluta alla mellanhavanden mellan kommunen och Mojjen, i stället för att förhandla. Detta framgår bl.a. av dessa tre mail (Yngve Kihlström är den av kommundirektören anlitade advokaten).  En kostnad på ca 380 tsek fram till 2015-02-20.
  3. Mojjen stämmer felaktigt kommunen med krav på ersättning. Stämningen redovisades inte för KS med protokollfört beslut. Kommundirektören väljer utan stöd av KS beslut att gå i domstol och att själv företräda kommunen. Anser kommunrevisionen att uppdrag att företräda Knivsta kommun i tingsrätten förelåg vid tiden för beslutet? Vilka i KS protokollförda beslut åberopas?
  4. Mojjen har inga obetalda skulder till kommunen. Vem har tagit beslut om att söka Mojjen i konkurs? (Vilket effektivt förhindrar att sökt belopp överhuvudtaget kan återföras till kommunen!)
  5. Vem eller vilka har attesterat fakturorna från Ahlfords advokatbyrå för att företräda kommunen i domstol och till vilka belopp?

Revisionens uppgift
Revisonens uttalade uppgift är att skydda medborgarna från beslut utan konkret protokollfört uppdrag. De ska också skydda medborgarna som skattebetalare. Och vi är medvetna om att beslut om ansvarsfrihet är interimistiskt. Om graverande omständigheter framkommer i efterhand blir beslutet upphävt som ogiltigt.

Vi önskar besked
Vi vore tacksam att nu äntligen erhålla besked om vad som pågått inom Knivsta kommunförvaltning, och om anledning finns att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen. Vi förväntar oss också att kommunrevisorerna enskilt och tillsammans redovisar vilka slutsatser revisionen dragit av sin analys i skrivelse till kommunfullmäktige.

Knivsta 27 mars 2018

Alf Dickmark
Valloxvägen 40D, 741 42 Knivsta

Terry Carlbom
Valloxvägen 41, 741 42 Knivsta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.