Bidraget på 7 milj var INTE kopplat till ny ÖP!

Bidraget på 7 milj var INTE kopplat till ny ÖP!

Knivsta kommun beviljades statligt bidrag på 7 mkr. för ökat bostads-byggande. Kommunen hävdar att det förutsatte en ny översiktsplan (ÖP) under 2017. Med detta argument, att det var bråttom, har man försvarat sig gällande konkurrensverkets bötfällning av kommunen på 210 tkr för olovlig direktupphandling. Men försvaret stämmer inte!

Bidrag beviljat på 7.4 miljoner kr utan koppling till ny ÖP
Boverket beviljade 15 nov 2017 Knivsta kommun bidrag på 7.4 milj. kr för ökat bostadsbyggande. Knivsta kommun hävdar, bl.a. på sin hemsida och i sociala medier, att bidraget beviljades under förutsättning att ny översiktplan (ÖP) togs fram under 2017. Dvs bidraget skulle ha varit villkorat av ny ÖP. Klas Bergström (M) hävdar att man tvingades direktupphandla en arkitektkonsult för att få fram den nya ÖP:n inom 2017. Konsultnotan landade på 2,5 miljoner.

Kommundirektör Lena Fransson i SVT Uppsala: “Vi var i ett läge där vi var tvungna att arbeta fram en översiktsplan. Vi visste att det var en gråzon”

Bråttom och böter för olovlig direktupphandling
Beloppet är långt över det belopp som gäller för offentlig upphandling och konkurrensverket har bötfällt Knivsta kommun 210.000 för olovlig direktupphandling, läs mer här. Kommundirektör Lena Fransson och Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (m) har offentligt försvarat agerandet med att det var nödvändigt för att hinna få fram ÖP under 2017 för att få bidraget. Man har erkänt felet men menat att det var bråttom och kommunen gjort en vinst då man fick bidraget. På kommunens hemsida står bl.a. ”I och med att planen antogs under 2017 fick Knivsta kommun 7,4 miljoner kronor i statsbidrag från Boverket.

Uppgifterna stämmer inte!
OBSKnivsta har synat påståendena och handlingarna i ärendet och konstaterar att det inte stämmer. I både den ansökan som kommunen lämnade in 1 okt 2017 och i beslutet om beviljat bidrag 15 nov 2017 står följande villkor: ”att kommunen under innevarande och föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan (ÖP) eller gjort en översyn av planens aktualitet, enl. 3:e kap, plan- och bygglagen”.
Den innevarande mandatperioden slutade inte 31 dec 2017. Den slutar 15 okt 2018. Dvs. det fanns gott om tid att både upphandla och färdigställa ny ÖP. Den skulle t.o.m. kunna färdigställas av egna anställda, vilket var den ursprungliga planen.

Översyn räcker
Men Boverkets villkor anger även att det godtas att en ”översyn” av gällande ÖP görs under mandatperioderna. 2012 gjordes också en fördjupad översiktplan gällande ÖP från 2006. I den står skrivet “Översiktsplanen kan, om kommunen finner det nödvändigt, fördjupas för vissa delar av kommunen eller avseende en eller flera aspekter som berör hela eller delar av kommunen. Sådana fördjup ningar kallas ofta ”fördjupad översiktsplan” (FÖP) men i formell mening är de en revidering av den kommunomfattande översiktsplanen avseende den del eller de aspekter som FÖPn behandlar. Denna plan ersätter Översiktsplan för Knivsta kommunen 2006 (ÖP 06) i de geografiska delar som denna plan behandlar.
Fullmäktige antog FÖPn (med denna skrivning ovan) 2012-09-13.
Boverket har bekräftat att en sådan FÖP uppfyller kravet på ”översyn” av gällande ÖP. Således fanns den översyn gjord som bara den skulle ha uppfyllt Boverkets villkor.

Mångmiljonkostnad!
Den påstådda ”vinsten” är således inte sann. Bidraget betalades ut redan i nov 2017 utan krav på någon ny ÖP 2017 (fullmäktige godtog ny ÖP 13 dec men beslutet har överklagats och har således inte vunnit laga kraft). Istället blev kostnaden för skattebetalarna 2,5 msek + böter på 210 tsek. Till saken hör dessutom att uppdraget lämnades muntligt av samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott (SUN AU) till konsulten. Konsultens fakturor har betalats ut utan att skriftlig beställning till konsulten förelegat.

Vem har beslutat?
Då är vi där igen! Insyn, ansvar och beslutsgångar i Knivsta kommun.  Lagligheten i detta arrangemanget får nu ytterligare frågetecken. Vem har beslutat? Och varför har dessa felaktiga uppgifter fått leda det kommunala arbetet och informationen till allmänheten?

Dessutom finns kritik mot 2017 års ÖP, vilken också har överklagats.

Tunga frågor återstår nu att få svar på. Vi emotser kommunledningens och de politiska partiernas kommentarer.

OBSKnivsta 2018-06-01
Alf Dickmark, Stellan Bergman, Ronny Hellström, Terry Carlbom

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.