Bestämmelser om deltagande i val

Deltagande i val

En anmälan om deltagande ska ha kommit till Valmyndigheten absolut senast under fredagen fyra veckor före valdagen (30 dagar före valdagen). Av anmälan ska det framgå vilken partibeteckning partiet går till val under. En partibeteckning ska bestå av eller innehålla ord. Den får innehålla en partisymbol. Det ska också framgå av anmälan vilket val som anmälan gäller.

Krav på partibeteckning

En anmälan om deltagande i val ska inte registreras om partibeteckningen är förväxlingsbar med en annan beteckning som gäller i samma val. Den får inte heller registreras om den är förväxlingsbar med en beteckning som tidigare har varit registrerad och gällt för samma val men som avregistrerats för högst fem år sedan på grund av namnbyte.

Samtycke

En person som kandiderar för ett parti som anmält sitt deltagande i ett val ska skriftligen ha samtyckt till kandidaturen senast fredagen före valdagen. Om en väljare röstar på en person som inte har samtyckt till en kandidatur för ett visst parti ska namnet betraktas som obefintligt.

Mer om samtycke

Vad händer om ett parti inte anmäler sitt deltagande?

Valsedlar för ett parti som inte anmält sitt deltagande i rätt tid kommer att bedömas som ogiltiga, och kommer därför inte att delta i fördelningen av mandaten.

Se alla registrerade partibeteckningar

1. Om registrering av partibeteckning

Partibeteckningen är det namn som partiet vill ska stå på valsedlarna. Partier kan registrera sin partibeteckning hos Valmyndigheten.

Genom att partibeteckningen registreras hos Valmyndigheten kan partiets namn skyddas så att det inte kan användas av ett annat parti i samma val. För att skyddet ska gälla måste dock partiet anmäla samtliga kandidater som partiet har på valsedeln/valsedlarna (läs mer i kap. 7). Registreringen innebär inte att partibeteckningen är ett skyddat varumärke i andra sammanhang än vid val.

2. Hur gör man för att få sin partibeteckning registrerad?

Ett parti som vill få sin partibeteckning registrerad måste vara en juridisk person, dvs. välja styrelse och anta stadgar m.m. Det finns information hos Skatteverket som visar hur detta ska gå till (se www.skatteverket.se).

För att kunna anmäla om registrering av partibeteckning måste partiet skicka in utdrag av protokoll som visar

 • att partiet har antagit stadgar och utsett styrelse,
 • att partiet har beslutat att anmäla sin partibeteckning för registrering hos Valmyndigheten,
 • vilken partibeteckning som önskas registrerad (läs mer i kap. 4),
 • för vilket eller vilka val registreringen ska gälla (läs mer i kap. 5), samt
 • vem som utsetts att vara behörig företrädare för partiet att göra anmälan (läs mer i kap. 6).

3. När ska partiet lämna en anmälan om registrering?

En anmälan om registrering kan lämnas in när som helst till Valmyndigheten.

Dock måste anmälan om registrering ha kommit in senast den sista februari det år då valet ska hållas för att partibeteckningen ska kunna skyddas från och med det valet.

4. Krav på partibeteckningen

Väljarna ska inte utsättas för risken att förväxla två partier. Vad som är för likt och kan innebära en risk för förväxling bedöms av Valmyndigheten. Valmyndighetens beslut kan överklagas till Valprövningsnämnden.

Reglerna för partibeteckningen är att:

 • den ska bestå av eller innehålla ord,
 • den får inte vara för lik en redan registrerad partibeteckning,
 • den får inte vara för lik en partibeteckning för ett parti som redan skickat in anmälan om registrering för samma val,
 • den får inte vara för lik en annan partibeteckning som tidigare har gällt för samma slag av val och som avregistrerats för högst fem år sen på grund av att det partiet bytt namn, samt
 • den kan innehålla en symbol.

Exempel på partibeteckningar som inte godtagits p.g.a. att det funnits risk för förväxling:

 • Arbetarpartiet Kommunisterna (kunde förväxlas med Vänsterpartiet Kommunisterna)
 • Hälso- och miljöpartiet (kunde förväxlas med Miljöpartiet)

Partibeteckning som är/har varit registrerad för val som gäller endast en kommun eller ett landsting kan användas av ett annat parti i en annan kommun eller ett annat landsting. Därför finns det i flera kommuner partier som har samma partibeteckning och som vart och ett har registrerad partibeteckning för val inom det valområde där partiet är verksamt.

8. Kandidater vid val

Alla partier kan sätta upp kandidater på valsedlar inför ett val. Generellt gäller att för att en kandidat ska vara valbar måste kandidaten dels ha rösträtt i aktuellt val, dels i förväg ha samtyckt till kandidaturen. Observera att det finns särskilda regler för kandidater vid val till Europaparlamentet, se länk till höger om valbarhet.

Partier som har registrerat sin partibeteckning kan välja att anmäla sina kandidater på valsedlarna. Det innebär att partiet skyddar sin kandidatlista från att väljare kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet valt.

För val till riksdagen anmäls kandidaterna per valkrets, och för övriga val anmäls kandidaterna för hela valområdet.

Att anmäla kandidaterna är frivilligt. Om partiet väljer att inte anmäla kandidaterna på en valsedel så innebär det att väljare kan skriva till ett namn på valsedeln och på så sätt nominera andra kandidater än de partiet valt. Om den tillskrivna kandidaten ska kunna bli invald gäller dock att han eller hon senast två dagar före valet har samtyckt skriftligen till kandidatur för det partiet.

Det trycks en text på valsedeln som innehåller information om hur väljaren kan personrösta. Texten anpassas efter om kandidaterna är anmälda eller inte.

Beställning av valsedlar och anmälan av kandidater kan enbart göras av den som är partiets behörige företrädare (se kap. 6).

Anmälan sker i samband med att partiet beställer valsedlar.

Valmyndigheten beslutar om ett sista datum för anmälan och för beställning av valsedlar inför varje val. Valmyndighetens beslut kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Valmyndigheten meddelar också det aktuella datumet direkt till de partier som har registrerat partibeteckningen och de partier som är representerade i riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och Europaparlamentet.

Anmälda kandidater måste lämna en förklaring

De anmälda kandidaterna ska skriftligen förklara att de samtycker till att partiet anmäler dem för ett specifikt val. Detta görs på en särskild blankett som publiceras på Valmyndighetens webbplats inför varje valtillfälle.