Anteckningar 28 mars 2018 (skriva i editor)

Tid: Onsdag 2018-03-28 kl. 19 – 21

[avatar user=”Staffan” size=”original” align=”right” /]

Plats: Särsta Wärdshus. Närvarande: 20 p, varav 3 politiker, enligt deltagarförteckning.

 

Förklaringar:

KF=Kommunfullmäktige; KS=Kommunstyrelsen; KSO=kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M); SUN=Samhällsutvecklingsnämnden AU= arbetsutskott; KL=kommunallagen;

1.               Inledning av Alf och Terry.

 • Presentation av OBSKnivsta
 • OBSKnivsta fokuserar på Insyn & Ansvar
 • Presentation av Staffan som ansvarig samordnare

2.               Presentation deltagare; Vi gick ”Laget runt”

3.               Nuvarande sakfrågor.

Här försöker anteckningarna återge framlagda synpunkter i sammanställd form.

3.01           KS handläggning av Mojjen-ärendet

Det har visat sig att i första hand KN.NU, MP och V har försökt att vid flera KS möten ta upp och klarlägga fakta om Mojjen som ”Beslutsärenden”, men konsekvent avvisats eller ärenden har omformulerats till ”Informationsärenden” utan protokollförda redovisningar.
Alf håller på med en analys av KS protokoll med sättet att dokumentera, hänvisa och arkivera.

OBSKnivsta fortsätter att följa upp. Principviktigt. Fokus: formell hantering enligt regelverket.

3.02           Politikens hantering av 4-spårsavtalet
2017-12-13 antar KF 4-spårsavtalet med staten.
4-spårs avtalet har överklagats av Hembygdsgillet och har därför ännu inte vunnit laga kraft.
Konstaterades bl.a. att ingen konsekvensanalys föreligger som kunnat ligga till grund för avtalet.
Obesvarade frågor om avloppsrening, infrastruktur och liknande uppstår.  Enligt 4-spårsavtalet skall de nya spåren anläggas parallellt med befintliga spår. Ev. klart 2032? Av Trafikverkets rapport 2017-12-12, dnr TRV2017/75733 framgår på sid 38, att spårdragningen inte ännu har fastställts, minst tre alt. föreligger. Hur påverkas kommunen och Alsike av spårdragning öster förbi tätortsdelen?

Ska utbyggnad enligt avtalet ske med ett utökat innevånarantal på 1.000 personer per år från 2018 till tidigast 2032, dvs. med totalt 14.000 personer, utan ökad spårkapacitet? Hur är det tänkt?

Under mötet ställdes frågan till närvarande politiker om 4-spårsavtalet verkligen är ett avtal eller en avsiktsförklaring. Vilka åtaganden är fasta för kommunen resp. vilka motprestationer garanterar staten? Förvirring uppstod. Uppdrogs åt Göran Nilsson att ta upp och klarlägga vad som gäller?

Beslutades att deltagarna till nästa möte tar sig en titt på 4-spårsavtalet och att den som så känner författar ett embryo till artikel som skickas till info@obsknivsta.se, för att sen via hemsidan och media delges innevånarna i Knivsta.

OBSKnivsta noterar att det motsägelsefulla avtalet medför att Knivsta åtar sig en utbyggnad i många år innan vare sig spår eller trafikkapacitet för persontransporter föreligger??

Hur skall finansieringen se ut?

3.03           Knivstas nya översiktsplan (ÖP)

2017-12-13 Ny översiktsplan 2017 antogs av KF
Den nya ÖPn 2017 har överklagats av Knivsta Hembygdsgille och har därför ännu inte vunnit laga kraft.

OBSKnivsta noterar avsaknaden sedan många år av en erfaren professionellt tränad stadsarkitekt. Personalomsättningen på kommunförvaltningen har långtgående  negativa konsekvenser. Inskolning och träning är alltid väldigt kostsamma, och en modern förvaltning accepterar inte kommandostyrning som kränker professionalitet.  OBSKnivsta anser att politikens partier mera kraftfullt borde analysera anledningarna till protestskrivelser från förvaltningspersonal i ledande befattning och fackföreningar.

3.04           Knivstas avloppsrening

Flera av deltagare tog upp frågan om avloppsreningens kapacitet och begränsning av utbyggnad.
Terry Judkins åtog sig att analysera och dokumentera förutsättningarna till nästa möte.

3.05           Parkering inom Knivsta kommun

Parkering är redan ett stort problem. Frågeställningarna ska analyseras. Alla är välkomna med synpunkter! 

3.06           Stadsplanering av tätorterna med helhetssyn för framtiden

Ett antal detaljplaner av delar av tätorterna föreligger resp. planeras. Av vem? Helhetsbilder resp. modell som gemene man förstår saknas. Kanske på grund av att Knivsta kommun inte har någon erfaren kompetent stadsarkitekt med kunskap om Knivstas historia och attraktiv utveckling. Vart är vi på väg?

3.07           Markanvisningar (MAA) till exploatörer utan konkurrensutsättning

Tjänsteskrivelser, utan underliggande analyser av företagen med referenser och utvärderingar, utformade och signerade av exploateringschefen Anders Carlqvist och kommundirektören ligger till grund för KS beslut om MAA skall godkännas.
MAA hänvisar inte till gällande fördjupad översiktsplan (FÖP2012), inte heller till omgivande bebyggelse eller max våningshöjder.

3.08           Kommunens delegationsordning

Delegationsordningen har utökats för kommundirektörens del med möjlighet att kringgå redovisning och med beslut i KS. Är detta i linje med insyn och en fungerande demokrati? Skall analyseras.

3.09           Ärenden av principiell beskaffenhet ”eller annars av större vikt för kommunen

Enligt KL skall Fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet ”eller annars av större vikt för kommunen…” Vilka är sådana ärenden, utöver de som uppräknas i KL, och hur ska man avgöra detta? Ska det vara som nu, att en majoritet i den underställda styrelsen – som inte motsvarar majoritet i fullmäktige, alltid beslutar om detta?

Ny ÖP2017 och 4-spårsutredningen är som vi ser det ärenden av större vikt.
Göran Nilsson fick uppdraget att exemplifiera historiskt vilka ärenden som kan bedömas ha varit av ”större vikt”. 

3.10           Medborgharmöten med förankring

Under hela den gångna mandatperioden har medborgarmöten och offentlig dialog lyst med sin frånvaro. Är det ovilja bland förtroendevalda (majoritet) så vad är skälet? Är det resursbrist i förvaltning?
Alf forskar och exemplifierar.

3.11           Utbildning – Så här ska en kommun fungera!

Förslag lades om att ett föredrag (ev. leda till utbildning) arrangeras hur en kommun arbetar, lagar, hur ärenden ska beredas, beslutsprocesser, insyn, demokrati,  nämnder, utskott, presidier, förvaltning och inte minst revisionen.

4.               Frågor som togs upp vid mötet, för framtida beredning

 • Medborgarnas vision för Knivstas byggnadsutveckling, helhetsbild för samhället med ordningsföljd för utbyggnaden
 • Planläggning med utgångspunkt från Kultur & Bevarandevärden
 • Medborgardialog i tidiga skeden, med förankring
 • Juridisk status på kommunstyrelsens informationspärm som delges ledamöterna vid sittande möte med protokollfört godkännande vid sittande möten?
 • Kommunens diarieföring för full insyn, ev. kopplade till protokollförda beslut resp. beslut kopplade till dnr.
 • Kommunstyrelsens protokollförda beslut utan hänvisningar med diarienummer till underliggande dokument.
 • Svårighet/hinder att enkelt öppet följa ett ärende. Exempel på felaktig dokumentation föreligger.
 • Handläggningen av ”Lagga kyrkskog” i relation till Riksintressen m m.

5.               Strategi, dialog och resursfrågor

Att nämna:

 • Annonskostnader: att donera eller medlemsavgift? Föreningsstöd?
 • Annan marknadsföring, och ev. närvaro vid tillställningar som Knivsta marknad?
 • Flera problematiska sakfrågor nämndes, som VA-frågor, bebyggelse utanför tätort m.m. – hur avgränsa i förhållande till OBSKnivsta? Som nätverk, eller annat?

6.               Några upplysningar om bra saker som Knivsta kommun står för ventlilerades

Återvinningscentralen fungerar väldigt professionellt, trevlig personal. Hälsohuset med simhall är en stor tillgång. Staffan som simmar regelbundet informerar att motionssim på kvällar har ofta ledigt utrymme (stor bredd på bassäng) och fler uppmanas till att utöva denna nyttiga sport.

7.               Ordförande avslutade mötet och tackade för det engagemang som uppvisats för ett Knivsta med kvalitet

Nästa mö te den 11 april kl 19 – 21 kommer att ta upp skilda frågor som väcktes vid mötet och som inte slutfördes ovan. Anmäl dig genom ett mail till info@obsknivsta.se, så kommer kallelse som anger lokal.

Knivsta 2018-04-05

Alf Dickmark                                           Terry Carlbom