Angående Klas Bergströms skrivelse till Näringsdepartementet och revisorenas kritik.

Angående KS ordf. Klas Bergströms skrivelser till Näringsdepartementet

Till Knivsta kommuns fullmäktigeledamöter.

OBSKnivsta vill rikta uppmärksamheten på rubricerade ärende, vilket inte har följt regler för kommunal ärendehantering. Revisorerna har i skrivelse yttrat kritik. Ett tjästemannasvar på revisionens brev finns framtaget.  Nu förs ett ärende fram till kommunfullmäktige (KF) den 13 feb under 4. Anmälnings & informationsärenden. Dvs alltihop landar i “informationsärende” istället för ”Beslutsärende” som det rimligen bör vara. 

Bakgrund
KF har inte uppdragit åt kommunstyrelsen (KS) att förhandla vad avser 4-spårsavtalet.

KS ordf. Klas Bergström eller KS presidium har utsett sig själv eller själva till förhandlare. Det rör sig om två skrivelser till Näringsdepartementet, båda utan dnr: 2017-02-27 och 2017-06-18, båda utlovar en inflyttning på 3.000 p/år under 20 år, dvs. en fyrdubbling av inflyttningen 2017, båda undertecknade med ”Klas Bergström Kommunstyrelsens ordförande”. Detta ger sken av att vara ett av kommunstyrelsen accepterat dokument för utskick, vilket det inte är. Formellt juridiskt är Klas Bergström enbart KS ordf. (KSO) när han sitter som ordförande i kommunstyrelsens sammanträden, i övrigt är han kommunalråd. 

Ärendet
Ett ärende (informationsärende) finns upptaget i dagordning för KF möte 2019-02-13 under punkten 4a.
Under punkt 3. “Fastställande av dagordning” föreslå vi att att dagordningen ändras avseende punkt 4a.
4. Anmälnings- och informationsärenden.
4a) Anmälda beslut och skrivelser.  Rubriceringen “Beslut från kommunstyrelsen, § 217, 10 december 2018, Begäran om yttrande från revisionen – Kommunstyrelsens ärendeprocess och rätten att underteckna handlingar (KS-2018/576)”  skall ändras till rätt rubricering “Angående KS ordf. Klas Bergströms skrivelser till Näringsdepartementet” och till ett ”Beslutsärende”! 

Vidare, följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige pkt 4a men ej utsända med handlingarna till ledamöter:

 1. 170227-Intentionsförklaring etablering av ny stad i Knivsta kommun
 2. 170618-Knivsta kommun PM framtida utvecklingspotential
 3. 171121-Promemoria om större samlade exploateringar i Alsike och Nyd
 4. 171213-KF § 183, Avtal om fyra spår, Nya städer
 5. 171218-Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och Nysalai Knivsta
 6. 180918-Angående skrivelse från KSO till NDep KS-2018-576
 7. 181008-Yttrande revisionen, Tjänsteskrivelse KS-2018-576
 8. 181011- Begäran om förlängd svarstid KS-2018-576
 9. 181112-Yttrande från kommunstyrelsen KS-2018-576
 10. 181126-KSAU § 184, Begäran yttrande revisionen KS-2018-576
 11. 181210-KS § 217, Revisionsyttrande ärendeprocess KS-2018-576
 12. 190213-Kommunfullmäktiges sammanträde – Dagordning

Märk väl att rubriksättningen i efterföljande skrivelser har omformulerats till: Skrivelse 2018-09-18 med frågor om ärendeprocesser och undertecknande av handlingar.

Anm: Detta tycks vara ett led i att ändra fokus från dåvarande KSO Klas Bergströms personliga ansvar eller KS presidiums ansvar, till en neutral formulering om den sedan länge kända frågan om 4-spår-avtalet, ett av de för kommunen mest väsentliga ärenden sedan Knivsta kommun bildades.

KS-2018/576 måste därför börja med att sätta revisionsrapporten i sitt rätta sammanhang, med frågor som skall besvaras:

 1. Är 4-spårsärendet ”Ett för kommunen väsentligt ärende”?
 2. Är alla överens om att ”Väsentliga ärenden” ska tas upp i KF för beslut om handläggning, innan skrivningar/förhandlingar börjas?
 3. Ett klarläggande behövs: Är det KS presidium, dvs. Klas Bergström(M), Kerstin Eskhult (C) & Peter Evansson (S) som varit styrgrupp vid framtagningen av de två skrivelserna till NDep, eller är det enbart kommunalrådet Klas Bergström?
 4. De personer eller den person som står bakom skrivelserna bör då anses jäviga och bör lämna salen innan debatten fortsätter.
 5. Är alla överens om att ärendet KS-2018/576 inte ska sorteras in under: ”Anmälda beslut och skrivelser”, speciellt med tanke på att underlaget inte varit utsända med handlingarna?
 6. Är alla överens om att Revisionsrapporten ska sättas in med rev. rubrik och i sitt rätta sammanhang, som ett ”Beslutsärende”?
 7. Frågan som ska besvaras är: Har KSO Klas Bergström eller KS presidium rätt att, utan protokollfört uppdrag från KF, själv eller själva utse sig till Knivsta kommuns förhandlare vad avser 4-spårsavtalet och själv eller själva i skrivelser förhandla med NDep under sekretessartade former, utan medborgardialog, utan korrekt diarienumrering på dokumenten eller förankring med övriga politiker eller KS under större delen av 2017?

Poängen med den här framställningen är att det är nödvändigt att få fram ett tydligt beslutsärende i KF. Om man inte är överens skall beslut vara att KS-2018/576 bordläggs (eller återremitteras) till efterkommande KF, så att möjlighet medges, att i mellantiden ta fram ett opartiskt juridiskt klarläggande och debatt före rösträkning och protokollfört demokratiskt BESLUT i KF.  Beslut som tillåter reservationer och överklaganden. 

OBSKnivsta bevakar huruvida insyn, sanning, fakta och rättssäkerhet blir signum för KF 2019-02-13 eller om felaktigheter, obekväma fakta och beslut fortsätter sopas under mattan.

2019-02-11 
AlfDickmark
OBSKnivsta         
0705-897490
affe@dickmark.eu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.