Brev till kommunstyrelsen hamnar i slaskkonto. Beslut verkställs inte.

Våra förtroendevalda och medborgare väntar med intresse på information om hur det går med kommunstyrelsens (KS) beslut 24 mars 2014 – om att anvisa mark till Mojjen AB. KS beslut 2014/80 § var enhälligt och vann laga kraft 24 april 2014. Initiativet till ärendet med beslut kom från Lennart Lundberg Knivsta.nu.

Vad har hänt efter beslutet, taget för fyra år sedan? Arne Grip, tidigare lektor vid Linköpings Tekniska Högskola, har efter Uppdrag Gransknings reportage, opartiskt följt det stillastående ärendet. Han har skrivit flera brev och rättsutredningar till kommunen som inte diarieförts under det öppna ärendet KS2014/80, utan något svar eller någon protokollförd information med beslut i KS.

Den senaste skrivelsen från Arne Grip, (kan läsas här), har diarieförts under ”slaskkontot”, där den arkiveras, utan att distribueras till Politiken och Revisorerna. Registrators svar på av mig ställd fråga varför Arne Grips skrivelse inte diarieförs unikt: ”Denna skrivelse är skriven av en privatperson och tillhör inte ett av kommunen pågående ärende eller utredning. Den distribueras därmed inte vidare till någon, utan kommer att finnas med på vår postlista för information”. Mojjens markanvisningsavtal KS2013/753 daterat 2013-07-02 finns, Läs här men har aldrig redovisats vid eller dokumenterats i KS protokoll. Av 10 MAA 2013 är Mojjens det enda som inte redovisats/ratificerats  i KS och därefter lätt till köp. KS2014/80 daterat 2014-03-24 med uppdrag till förvaltningen att fortsätta att förhandla med Mojjen är fortfarande öppet.

Skrivelser inkomna i Mojjenärendet har dnr-förts under slaskkonton, dvs. inte registrerats under något av ovanstående dnr, de existerar därmed inte officiellt. Skrivelser till kommunen i ärendet kan då ”dumpas”, inte spåras sammantaget på ett enkelt sätt.

Motivet med konsekvens är enkel, det visar sig att kommunstyrelsens ordförande (M) under både föregående mandatperiod och nuvarande, kommundirektören och exploateringschefen, har agerat själva, utan information med protokollförda beslut i KS. Förhandling enligt KS beslut 2014/80 har inte genomförts, dokumentation i ärendet saknas i arkivet. Frågan är om kommundirektören, som är part i målet och ytterst ansvarig, kan redovisa några icke arkiverade dokument från förhandlingar?

Miljöpartiets (MP) väl motiverade 4 frågor vid KS möte 2018-01-29, som bland annat tar upp frågan om hur det går med förhandlingen men Mojjen, avvisades i beslut KS2018/112, utan motivering, utan att frågorna förts in i protokollet. Frågor från KS-ledamot ska redovisas öppet och besvaras av KS, inte ”sopas under mattan”.

Kommunstyrelsen (KS) har högsta ansvaret för att lagar följs, oklarheter utreds, beslut tas och dokumenteras. Och inte minst att beslut verkställs, återrapporteras och fel rättas. Alla – förtroendevalda, förvaltning och allmänhet (skattebetalarna) – ska kunna följa styrelsens verksamhet och beslut i protokoll och diarieförda dokument. Det är den demokratiska grundordningen. Förvaltningen ska verkställa beslut tagna i KS och säkerställa att så sker.

Den representativa demokratin meddelar sig med beslut grundade på lag, i protokoll. Det gäller även för obehagliga respektive graverande fakta. Inget kan sopas under mattan. KS-beslut ska följas. Vi ser fram mot svar från KS på Rolf Samuelssons fråga om KS2014/80, som även finns med i slutet på Arne Grips skrivelse.

Arne Grips skrivelse är klart uppställd med texter som rimligen, om de inte motsvarar fakta/sanning, skall utmynna i klara svar eller kanske till och med stämning för förtal, om kommunstyrelsens ordförande under två mandatperioder, kommundirektören och exploateringschefen har ”torrt på fötterna”. Ska bli intressant att följa!

För att säkerställa att alla politiker har relevant information, gör OBSKnivsta nu ett utskick av den här texten och Arne Grips skrivelse, för att ge ansvarkännande politiker, oavsett partitillhörighet och revisorer, möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om ärendets handläggning och redovisning samt att agera/rätta till i medborgarnas intresse för korrekt handläggning och ett hedervärt avslut av Mojjenärendet, vid behov via kommunfullmäktige eftersom KS inte hittills tagit sitt ansvar att öppet redovisa kommunens handläggning av Mojjen.

Frågor som kvarstår att besvara:

  1. Varför har Miljöpartiets skrivelse med fyra frågor i Mojjenärendet 2018-02-18 inte diarieförts?
  2. Varför har inte Miljöpartiets fyra frågor redovisats i KS protokoll 2018-01-29?
  3. Vilken orsak anger ledamöterna i KS till att Miljöpartiet frågor inte skulle besvaras?
  4. Varför har Arne Grip skrivelse inte diarieförts under pågående ärende KS2014/80?
  5. Varför har tidigare skrivelser i Mojjenärendet inte diarieförts under KS2013/753 eller KS2014/80?
  6. Varför har Arne Grips tidigare och senaste skrivelser inte bemötts?
  7. Kan Lena Fransson redovisa några förhandlingsdokument tillhörande KS2014/80?
  8. Om fråga 7. besvaras med NEJ: När ska kommunen verkställa KS-beslut 2014/80 och inleda av KS beslutad förhandling med Mojjen AB? 

 

KS2013/753 Mojjens markanvisningsavtal

KS2014/80 Beslut att förvaltningen skall fortsätta att förhandla med Mojjen
KS2018/4 Brev från Arne Grip till Knivsta kommun, partigrupper och revisorer.

 

Alf Dickmark / OBSKnivsta