Avtalet med Staten.  4 spår, 15.000 bostäder.

 Samlingssida

Utbyggnadsområden och alternativa spårdragningar (klicka på bild för större karta)

Fullmäktigebeslut
Den 13 december 2017 klubbade Knivsta kommunfullmäktige med stor majoritet ett avtal, det s.k. fyrspårs-avtalet med staten. Avtalet innebär att staten åtar sig att bygga ut järnvägen till fyra parallella spår och en station i Alsike, på villkor att Knivsta bygger 15.000 lägenheter på utpekade platser (se karta), med en bestämd täthet och på egen bekostnad i förhållande till staten.

Förhandlingen mellan staten och kommunen, som resulterade i detta avtal, pågick under några få månader hösten 2017. Kommuninnevånarna fick ingen möjlighet till vare sig insyn eller inflytande. KS ordf. Klas Bergström (m) utsåg sig själv till förhandlare och långt innan förhandlingen hunnit starta skickar denne en skrivelse till näringsdepartementet där han utlovar att kommunen på 20 år kan bygga bostäder för 60-70.000 invånare. 

Ingen ekonomisk konsekvensanalys av kommunens åtagande med bl.a bostäder, skolor, förskolor och infrastruktur (t.ex. avloppsrening) finns.

Avtal eller inte avtal?
En förbryllande omständighet är att flera kommunpolitiker hävdar att avtalet inte är ett avtal, eller att det inte är bindande. Den frågan måste klargöras. Invånarna i Knivsta kommun måste få ett tydligt besked om vad som gäller. Är det ett avtal eller inte, är det bindande eller inte och hur ska investeringarna finansieras?

Alternativ spårdragning?
Ytterligare en faktor gör att det är osäkert om avtalet gäller. Trafikverket skriver i en rapport den 12 december 2017 att bl.a. de svåra geotekniska förhållandena vid Trunsta mosse gör det problematiskt att bygga de nya spåren intill de befintliga och föreslår två alternativa sträckningar, den ena från det planerade Nysala (mellan Bergsbrunna och Alsike) mot E4:an till Arlanda och den andra som skär igenom Alsike och Knivsta samhälle mot E4:an och vidare till Arlanda (se karta).

Sedan 2013 är ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala ett riksintresse och staten kommer att välja den spårdragning som är lämpligast ur det perspektivet. Osäkerheten kring spårdragningen förändrar fullständigt förutsättningarna för Knivsta kommuns planering!

Hur ser kommunen på de föreslagna alternativa spårdragningarna och deras konsekvenser?

/Stellan Bergman & Kerstin Hansson

Öppet möte 6 mars 2018

Den 6 mars 2018 hölls ett offentligt möte i Knivsta kommunhus “Öppet möte om 4 spår” i regi av bl.a. Vårda Knivsta och Knivsta hembygdsgille.  Närvarande var statens förhandlare Johan Edstav. Moderator var Sten-Åke Bylund från föreningen Vårda Uppsala. Knivsta kommuns företrädare i frågan var kommundirektör Lena Fransson.

Många frågor ställdes.  Men klarlägganden uteblev.

De frågor som svävar i luften är.

  • Är det ett avtal  (i handlingen står “avtal”) eller är det ett “letter of intent” som olika kommunala företrädare menar att det är?
  • Hur blir det med 4-spår? När i tiden och var dras ev. nya spår?
  • Kan nya bostadsområden byggas utan att det är klart med hur nya spår dras och när de dras?
  • I avtalet står att avtalet förutsätter att nya spår dras parallellt (bredvid) befintliga spår. Dvs kommunens bundenhet till byggnation förutsätter detta. Men den dragningen är inte bestämd och inte heller trolig.  
  • Hur klaras parkeringsfrågan och det hela tiden ökande pendlandet fram till ev. nya spår?
  • Kommer något offentligt möte (dialog med medborgare) att arrangeras från kommunens sida? Frågan ställdes flera gånger till Lena Fransson den 6 mars. Hennes ovilja att ge något besked måste tolkas så att detta ingår inte i planerna.

På denna sida redovisar OBSKnivsta löpande de svar som erhålls på dessa frågor , vad som händer och, vad som skrivits i media. Alla med information i frågan kan ta kontakt med Alf eller Terry.  Och givetvis ta upp det på diskussionskväll. Nedan kan du lämna kommentarer i ärendet.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.

Leave a comment