Tilasalen fullsatt vid den Offentliga debatten!

Medborgarmöte

Stort intresse för öppen debatt om Knivstas framtid!  

Ca 110 personer deltog i medborgarmötet 3: maj 2018. Politikerna var inbjudna, de som kom deltog på lika villkor som övriga deltagare. S och M hade tackat nej. Närvarande var KNU, MP, V och SD. Moderator för kvällen var Terry Carlbom.

En timmes var föredragningar av personer som satt sig in i frågorna och en timme erbjöds till öppen debatt. Huvudteman var 4-spåravtalet, översiktsplanen (ÖP), avloppsfrågan, revisionsrapporten och ekonomin.

Det är viktigt att nu se tillbaka på vad kommunledningen åstadkommit under mandatperioderna, i stället för att enbart lyssna på all välvilja som i svepande ordalag utlovas under valrörelsen.

Vad kan vi vänta oss om nuvarande kommunledning får fortsatt väljarstöd?

Presentationerna finns att läsa har (PDF). Det finns också en utskriftsvänlig version här (PDF). På mötet delades ytterligare några dokument ut (bl.a. överklagandet av ÖP) som kan laddas ner här (PDF).

Sammanfattning av mötet:

Medborgardialogen med förankring saknas generellt i Knivsta.
Vad gäller 4-spårsavtalet har Knivstaborna över huvud taget inte informerats än mindre fått delta i någon medborgardialog. De kommunala processerna saknar insyn och dialog och ger därför inte fullgoda beslut.

Fyrspårsavtalet tvingar fram extremt tät stadsbebyggelse i Knivsta och Alsike. Avtalet har stora brister, parterna är oeniga om finansieringen och förutsättningarna är osäkra.

Avloppsfrågan. Knivsta kan inte fortsätta bygga ut samhället utan att avloppsrenings fråga har lösts.Det befintliga reningsverkets maxkapacitet är näst intill nådd.

Översiktsplanen (ÖP) är överklagad på grund av att planen inte uppfyller Plan- och bygglagens eller miljöbalkens krav. Arbetet för att ta fram planen är dessutom inte korrekt upphandlat. Kommunen åläggs nu att betala böter.

Ekonomi. Kommunen gör inte de 25 miljoner plus i resultat 2017 som kommunalrådet påstår. Man kan lika gärna skriva att rörelseresultatet är minus 70 miljoner

Knivsta saknar kvalificerad stadsarkitekt. Helheter/stadsplan för tätorterna Knivsta & Alsike saknas med osammanhängande ”Tårtbitslösningar” som följd. Är det därför det ser helt oplanerat ut?

Om 4-spårsavtalet:
Upprinnelsen till avtalet är ett förslag från Stockholms handelskammare, ursprungligen presenterat på distinget i februari 2015. I juni 2015 presenterade handelskammaren en fyllig rapport om förslaget. Regeringen har sedan gjort handelskammarens förslag till sin politik. Fr.o.m. juni 2015 har fyra företrädare för Knivsta kommun aktivt deltagit i Trafikverkets utredningsarbete rörande de fyra spåren.

Klas Bergström, Kerstin Eskhult och Peter Evansson har förhandlat med staten, utan dokumenterade beslut i vare sig kommunstyrelse eller fullmäktige. Partierna informerades i slutfasen av förhandlingen. Deras förslag skulle ha inneburit ett utökat innevånarantal på 3.000 inv/år under 20 år? 2017 ökade knivsta med ca 785 inv.

Knivsta kommun har nu avtalat med staten om att bygga 15 000 bostäder, 9000 i Nydal och 6000 i Alsike, i utbyte mot 4 parallella spår. Det motsvarar minst 18 000 personer i Nydal och 12 000 personer i Alsike.
Är avtalet bindande? Ja, säger staten. Tveksamt, enligt Knivstapolitiker?
Kommunen och staten uttrycker i avtalet olika uppfattningar om finansieringen. I kommunens PM sägs t.ex. att utbyggnaden förutsätter statligt stöd medan avtalet klart säger att kommunen ska finansiera både bostadsbyggande och ny motorvägsavfart.

Man planerar för en befolkningstäthet upp till 500 inv/ha. Sveriges tätaste bebyggelse är ett Östermalmskvarter som har mer än 425 inv/ha.

Trots avtal om 4 parallella spår har staten nu genom trafikverket presenterat ytterligare två förslag på annan spårdragning i anslutning till motorvägen.

Om avloppet:
Snart är gränsen nådd för reningsverkets kapacitet. När det sker får inga fler anslutas.

Knivsta har 2017 lämnat en intresseanmälan om anslutning till Käppalaförbundets reningsverk.

Vaxholm och Österåker anmälde sitt intresse 2009. Det nu gått 9 år och man räknar nu med att de ev. kan anslutas om 5 år. Processen har i så fall tagit 14 år. Det finns inga garantier att det går snabbare för Knivsta eller att man överhuvudtaget får ansluta sig till Käppala.

Om ekonomin:
Kommunstyrelsens ordförande skriver i februari 2018: “Budgetåret 2017 slutade mycket positivt för Knivsta kommun med ett överskott på ca 25 miljoner kronor”. Han kunde lika gärna ha skrivit: “Tyvärr slutade budgetåret mindre bra med ett underskott på 43 miljoner kronor med risk för ytterligare underskott på 29 miljoner kronor.”

Skillnaden är exploateringsvinster. I dessa ingår 10 miljoner för markförsäljning till kommunens helägda fastighetsbolag samt en osäker fordran om 34 miljoner för tomten intill kommunhuset, den s.k. ”Virkesladan”.

Om översiktsplanen, ÖP:
Varför man ska kräva ny ÖP? Ett underlag till ÖP togs fram 2015-2016 som en förlängning av gällande ÖP 2012. Men nya politiska ambitioner beträffande utbyggnadstakt gjorde att underlaget stoppades i papperskorgen. Presidiet i kommunstyrelsen/SUN ville ha fullmakt att bygga mer, tätare och fortare.
I januari 2017 gjordes en muntligt beställning till en extern konsultfirma WSP. Ca 2,5 miljoner har betalats ut trots att ingen skriftlig beställning förelåg. Dessutom ålades Knivsta kommun att betala 210 tkr i straffavgift för att inte ha följt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).

Det dokument som tillkom drevs igenom i KF nov/dec 2017. Dess brister, framför allt i kartarbetet, ledde till att beslutet överklagades till Mark- och Miljödomstolen. Proceduren ansågs oacceptabel, och kritik riktades mot att det fanns områden i planen för utbyggnad som stod i direkt konflikt med riksintressen och miljöskydd, såsom området Nor, Ledingevägen, Knivsta kyrka, Knivsta Gård, Kvarngården.

OBSKnivsta anser att kvalitén på ÖP endast kan säkras genom att man gör om hela ÖP, utifrån en Ny Vision för Knivsta! Gärna utbyggnad, men förankrad i en dialog om den goda småstaden, med kulturarv och miljövärden i behåll, och med beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna.

Om demokrati, insyn & ansvar:
Demokrati är inte enbart ”majoritetsstyre” genom ”representativ demokrati”. Demokrati är att minoriteten också har rättigheter, liksom medborgaren. Västerländsk demokrati vilar på rättsstaten, och den kräver också att lag och förordning följs, inte rundas, och att elitstyre aldrig får ersätta förankring. Det kallas ”procedurdemokrati”. Det vill säga att beslut ska tillkomma i laga ordning, och kunna redovisas i offentliga protokoll.

OBSKnivsta vill kvalitetssäkra Knivsta. Beslut som fattas ska protokollföras. Det är dina rättigheter som naggas i kanten när beslut fattas bakom stängda dörrar, eller vilar på beslut som inte förankrats genom dialog och samråd. Än värre – när beslutsmakten delegeras till osynliga förvaltningar där professionella råd förvandlas till en beställningsvara från de styrande utan redovisning & återrapportering

Vad OBSKnivsta noterar redovisas offentligt och är öppet för alla. Precis som politiska beslut ska vara offentliga med full insyn. Annars kan ingen utkräva ansvar eller ställa till svars. Även detta är i allt väsentligt politikens uppgift: självrättelse. Därtill kommer valdagen. Då ska du som medborgare säga ditt om Knivstas framtid.

OBSKnivsta ser fram mot de enskilda partiernas kommentarer till 3 maj mötet!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.