Kvarteret Virkesladan bortlovad på obestämd tid till ekonomisk förening!

Kvarteret Virkesladan bortlovad på obestämd tid till ekonomisk förening!

OBSKnivsta ställer 11 frågor till de som tog beslutet!

2017 beslutades om försäljning av centrala marken Gredelby 7:85 (Kv Virkesladan). Köpare skulle vara Rosendahl Fastigheter AB men avtalet har skrivits med en ekonomisk förening. Avtalet ger föreningen, som saknar tillgångar, köpoption på obestämd tid. Priset är 34 msek.

OBSKnivsta ställer 11 frågor till de som tog beslutet!

Påtänkt byggnation av Kv. Virkesladan. Kommunhuset till höger.

Knivsta kommunstyrelse beslutade 24 apr 2017 om försäljning av mark, fastighet Gredelby 7:85 (Kv Virkesladan). Köpare av Knivstas mest centrala och värdefullaste mark vid stationen skulle enl. markanvisningsavtal vara Rosendahl Fastigheter AB. Priset 34 milj. kr. Men avtalet har skrivits med – Torget Knivsta Rosendahl ekonomisk förening. Avtalet är i praktiken en köpoption på obestämd tid.  Rosendahl Fastigheter AB anges vara koncernmoder men den ekonomiska föreningen har ingen juridisk koppling till Rosendahl Fastigheter AB. Föreningen saknar tillgångar och frågetecknen i arrangemanget är många. OBSKnivsta har därför i e-Post brev 14 juni 2018 ställt 11 frågor till de ledamöter i kommunstyrelsen som beslutat om försäljningen. Läs nedan.

Till: Klas Bergström (m), Anders Eskhult (c), Peter Evansson (s), Jeanette Meland (m), Oscar Hahne (kd), Lennart Lundberg (knu), Rolf Samuelsson (mp).
Kopia: Boo Östberg (c), Christer Johansson (v), Dan-Erik Pettersson (Ekonomichef), Eva Enskär (Revisor), Tina Thoren Jalo (s), Synnöve Adell (kd), Bengt Åke Andersson (knu), Anna-Mari Koskela (L), Gunnar Larsson (sd).

Enligt uppgift var du närvarande och deltog i beslutet den 2017-04-24 då kommunstyrelsen beslutade sälja fastigheten Gredelby 7:85, kv Virkesladan.

(Se bifogad sammanställning av historik kring detta ärende)

 1. Hur motiverar du att kommunstyrelsen beslutar att sälja till Torget Knivsta Rosendahl ekonomisk förening i stället för till Rosendal Fastigheter i Uppsala AB. När fattades det formella beslutet om detta?‎ 
    
 2. Hur förklarar du protokollsanteckningarna från KS beslutsmöte den 2017-04-24?
  a) Varför ajournerades mötet i 25 minuter?
  b) Vad hände då?
  c) Vilken information lämnades under denna tid och av vem?
  d) Noteringen om att samtliga personer i styrelsen i den ekonomiska föreningen kommer från Rosendal Fastigheter i Uppsala AB tyder på att det har diskuterats att det är en ny köpare. Varför är inte det protokollfört?
  e) Det anges att Rosendal Fastigheter i Uppsala AB är ”koncernmoder”. Varför anges detta? Den ekonomiska föreningen har ingen juridisk koppling till detta bolag.
  f) Det anges att påtecknat köpeavtal bifogas! Varför är då avtalet daterat 2017-06-13?
  (I punkt 20 i köpeavtalet hänvisas till kommande händelser senast den 2017-06-01!)
    
 3. Hur motiverar du att man felaktigt hänvisar till ett markanvisningsavtal från april 2014 som är tecknat med annan juridisk person än köparen?
     
 4. Hur motiverar du att kommunen avstår från tidigare villkor att 10% av köpesumman skulle betalas då detaljplanen vunnit laga kraft (vilket skedde 2017-03-17)?
    
 5. Vilken förklaring har du begärt till hur priset är beräknat? Planerad byggnad anges ursprungligen bara omfatta 11 000 kvm ljus BTA men nu även 14 500 kvm total BTA.
    
 6. Varför har du godkänt att priset inte innehåller någon värdestegring från 2013 i förhållande till då angivet pris i tecknat markanvisningsavtal med annan köpare?
    
 7. Hur motiverar du att kommunen har tecknat ett kontrakt med en köpare utan tillgångar där den senare kan välja att tillträda fastigheten när denne finner detta fördelaktigt, om 5 år? Eller kanske om 15 år? Detta utan att kommunen fått en enda krona i ersättning eller erhåller ränta under tiden eller kan hindra att fastigheten står obebyggd till köparen vill tillträda?  
    
 8. Den ekonomiska föreningen säljer under namnet Bostadsrättsföreningen Sågverket via mäklare andelar i denna fastighet man inte äger (enligt uppgift dessutom med bindande avtal). Hur motiverar du att detta sker? Har du övervägt det moraliska ansvar (eventuellt juridiska) kommunen kan anses få för att detta fortgår?
    
 9. Hur motiverar du att KS godkänt att den ekonomiska föreningen har en s.k. ”Byggmästarstyrelse”? Detta innebär att det byggande företaget i praktiken kan göra affärer med sig själv och överlåta hela risken på den ekonomska föreningen där ansvaret sedan får tas av den styrelse som ska tillsättas bland köparna av bostadsrättslägenheterna. Som avslöjanden i bl.a. Svenska Dagbladet den 2018-05-11 visar kan det då finns många obehagliga upptäckter att göra för den nya styrelsen!
    
 10. Känner du till vilka kontrakt, avtal eller andra överenskommelser som finns mellan den ekonomiska föreningen Torget Knivsta Ek. Förening och Rosendals Fastigheter i Uppsala AB?
    
 11. Har du under 2018 reserverat dig mot KFs beslut att godkänna årsredovisningen för 2017 där kommunen redovisar intäkten av försäljningen av fastigheten 7:85 trots att köparen inte tillträtt?

Svar på dessa frågor önskas inom 14 dagar till info@obsknivsta.se

OBSKnivsta 2018-06-14
Ronny Hellström, Alf Dickmark, Terry Carlbom

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.